: Et ve Et Ürünlerinde Salmonella Aranması ve Koliform Grup/ Fekal Koliform/ E.coli Sayımı
: Doc
: Dosya içersinde

Et ve Et Ürünlerinde Salmonella Aranması
AMAÇ: Kıymadan Salmonella İzolasyonu ve Biyokimyasal Test İle Salmonella’nın doğrulanması
TEORİK BİLGİ:
Salmonella Enterobacteriaceae familyasına mensup olup bu familyanın genel özelliklerini taşırlar. Çubuk şeklindeki, hareketli (hareketsiz olan S. gallinarum and S. Pullorum hariç), spor oluşturmayan ve Gram (-) negatif bir bakteridir. Fakültatif anaerobik, oksidaz negatif, katalaz pozitif nitratı nitrite indirgeyen, safra tuzlarını tolere eden, halofilik olmayan, glikozu ve diğer birçok karbonhidratı ve polihidroksi alkolleri fermente ederek asit veya asit-gaz oluşturan bakterilerdir. Ancak S.typhi karbonhidratlardan hiçbir zaman gaz oluşturamaz.

...

DENEY ADI : Koliform Grup/ Fekal Koliform/ E.coli Sayımı
AMACI : Salata örneğinde koliform grup, fekal koliform, E.coli aranması.
KURAMSAL BİLGİ:
Koliform grup denildiğinde fakültatif anaerob, gram(-),spor oluştarmayan,35°C’de 48 saat içinde laktozdan gaz ve asit oluşturan çubuk bakteriler anlaşılır. Başlıca koliform grupları E.coli,Entereobacter cloacae ,Klebsiella pneumoniae ve Citrobacter freundii dir.
Fekal koliformlar 44-46 °C arasında E.coli (EC) broth besiyerinde laktozu fermente ederek gaz oluşturabilen dışkı kökenli koliformdur. Citrobacter , Klebsiella ve E.coli yaygın olarak bilinen koliform bakterilerdir. Bunların en önemlisi ise E.coli’ dir.
Enterobacter familyasına ait Gr(-),sporsuz,çubuk şeklindedir.
Doğrudan bağırsak kökenlidir. E.coli farklı antijenik özellikleri
ile çok sayıda suş ve serotipe ayrılmaktadır.
: