tuz tayini –ayran, peynir türleri

- TUZ TAYİNİ –AYRAN, PEYNİR TÜRLERİ

1. AMAÇ ve KAPSAM
Ayran ve peynir numunelerindeki klorür miktarını tespit etmek ve sodyum klorür cinsinden ifade etmektir.

2. PRENSİP
Belli tartımdaki numune belirli oranda sulandırıldıktan sonra süzülür, süzüntüden bir miktar alınıp üzerine potasyum kromat belirteci konularak gümüş nitrat çözeltisi ile titre edilir.


3. ALET EKİPMAN
  • Genel laboratuvar aletleri ve
  • Analitik terazi, 0,01 g hassasiyette


4. KİMYASALLAR
  • 0,1 N AgNO3 , ayarlı

  • %5 lik (m/v) Potasyum kromat

5. İŞLEM
Peynir için; deney numunesinden 5 g tartılarak (m) , sıcak su ile havanda iyice ezilip 500 mL’lik balona süzgeç kağıdından süzülerek aktarılır. İşlem 5-6 kez tekrarlanarak peynirdeki tuzun suya geçmesi sağlanır. Balon içeriği soğutularak damıtık su ile hacme tamamlanır V1. Bundan 25 ml erlene alınır (V2) . Üzerine 1-2 damla potasyum kromat çözeltisi katılır. 0,1 N AgNO3 çözeltisi ile kiremit kırmızısı renge kadar titre edilir. (S)

6. HESAPLAMALAR

Tuz miktarı NaCl cinsinden, kütlece yüzde olarak, aşağıdaki formülle hesaplanır.

% Tuz (sodyum klorür olarak , kütlece ) = N x f x S x 0,05844 x V1 x 100 / m x V2

S: Titrasyonda kullanılan AgNO3 çözeltisinin hacmi, mL
N: AgNO3 çözeltisinin normalitesi
f: Gümüş nitrat çözeltisinin faktörü
V1eney numunesinin tamamlandığı hacim
V2: Titrasyon için alınan deney numunesi hacmi
0,05844: NaCl’ün miliekivalan ağırlığı
m: Deney numunesinin kütlesi, g

N=0,1 , V1=500 mL , V2=25 mL değerleri yerine konursa,

% Tuz (sodyum klorür olarak , kütlece ) = f x S x 11,688 / m