3 sonuçtan 1 ile 3 arası
 1. #1
  Yüksek Lisans Üye ayşegül - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  05 Apr 07

  Mesajları
  708
  Konuları
  321
  Eklentileri
  40
  Kredisi
  2064
  Harcanan
  0
  Kalan
  2064

  Standart ziraatçiler yönetmelik çıkartmış bile..

  mailime aşağıdaki yönetmelik geldi.yeminli müşavirlik sistemine hazırlık yapıyorlar galiba.bizim oda ne yapıyor acaba?yorumlarınız neler?

  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Mesleki Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği


  23 Mayıs 2008 CUMA

  Resmî Gazete


  Sayı : 26884


  YÖNETMELİK

  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odasından:

  TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI


  MESLEKÎ DENETİM VE ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ  BİRİNCİ BÖLÜM


  Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

  Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; serbest ziraat mühendisliği müşavirlik hizmetlerinin mesleğin ve tekniğin gereklerine, toplumun yararlarına uygun bir şekilde uygulanmasını, koordinasyonunu ve gelişimini sağlamak, ziraat mühendisliği müşavirliği hizmeti üreten gerçek veya tüzel kişiler ve kuruluşların eşit koşullar içinde çalışmalarını sağlamak, haksız rekabeti önlemek, meslekî denetim, yeterlilik ve kapasite yönlerinden değerlendirilmesine esas olacak kayıtların tutulması ve kriterlerin belirlenmesini sağlamak, uygulamaları izlemek, denetlemek, üretilen hizmetler için uygulanacak Asgari Ücret Tarifesini ve meslekî denetim esaslarını düzenlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ziraat mühendisliği müşavirliği hizmeti üreten gerçek veya tüzel kişiler ile kuruluşların meslekî denetimini, ürettikleri hizmetlerin Asgari Ücret Tarifesine uygunluğunun denetimini ve yaptırımları kapsar.
  Dayanak
  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar ve kısaltmalar
  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Asgari Ücret Tarifesi: Oda, SZM faaliyetleri kapsamındaki uzmanlık alanları için belirleyeceği ve daha altında ücretlerle SZM faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini yasaklayan ücret tarifesini,
  b) Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (TMMOB),
  c) Büro Tescil Belgesi (BTB): SZMH yapacak bürolara, Odaya tescilden sonra verilen belgeyi,
  ç) Denetçi: Yönetim Kurulu tarafından, 24/7/2002 tarihli ve 24825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ziraat Mühendislerinin Hizmet Alanlarındaki Çalışmalarıyla İlgili Meslekî Denetim Uygulamaları ve Disiplin Hükümleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, şube ve temsilcilik görev alanında hizmet üretmek üzere atanmış Meslekî Denetim Görevlilerini,
  d) MDU: Meslekî denetim uygulamalarını,
  e) Oda: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasını (ZMO),
  f) Serbest müşavir, mühendis bürosu (SMMB): SZMH yapmak üzere bünyesinde en az bir SMM’yi ücretli, sözleşmeli veya ortaklık statüsünde bulunduran gerçek veya tüzel kişilere ait büroları,
  g) Serbest müşavirlik mühendislik (SMM): SZMH yapmaya yetkili Tescil Belgesi ve Büro Tescil Belgesi sahibi üyeleri,
  ğ) Serbest ziraat mühendisi (SZM): Türkiye’deki üniversitelerin ziraat fakültelerinin lisans programlarını tamamlayarak ziraat mühendisi veya ziraat yüksek mühendisi diploması alanlarla, Türkiye’deki fakülte ve yüksekokulların tarımsal nitelikli programlarını bitirerek mühendis diploması alanlar ve yurtdışında öğrenim gören ve diplomasının denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanan mühendisler ile aldıkları eğitim ve uzmanlık konularına göre, yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını alan ve koruyan, çalışması kısıtlanmamış, kamu görevlilerini veya ücretli çalışanları,
  h) Serbest ziraat mühendisliği ve müşavirliği hizmetleri (SZMH): 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 6/5/1960 tarihli ve 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ve 18/12/1991 tarihli ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün verdiği yetki ile serbest çalışarak Odaya kayıt ve tescilini yaptırmış veya kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek veya tüzel kişi hesabına ücretli, sözleşmeli, ortak bir bağlantı içinde bir yatırımın etüt, tasarım, fizibilite, keşif, şartname, hakediş, kesin hesap, ihale dosyası hazırlama, planlama, projeleme, resim ve hesapların hazırlanması ve uygulanması ile bunlarla ilgili araştırma, danışmanlık, bilirkişilik, ekspertiz, her türlü denetim ve kontrollük hizmetleri ile kabule, uygulamaya ve imzaya yalnızca SZM’nin yetkili olduğu mühendislik hizmetlerini,
  ı) Şube: Odaya bağlı şubeleri,
  i) Teknik uygulama sorumluluğu (TUS): SZMH çalışma alanlarının hizmete ilişkin özellikleri dikkate alınarak, proje, plan, program ve eklerine, ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere, oda mevzuatına, bilim ve teknik kurallarına ve meslekî yetki ve sorumluluk ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesinin denetlenmesi hizmetlerinin bütününü,
  j) Temsilcilik: Oda il temsilciliklerini,
  k) Tescil Belgesi (TB): SZMH yapacak gerçek kişilere, Odaya tescilden sonra verilen belgeyi,
  l) Uzmanlık alanı: Eğitim programları, uygulama alanları, meslekî ve bilimsel gelişmeler, ülkenin teknolojik durumu ve üyelerin istemleri dikkate alınarak Oda tarafından belirlenen meslekî uzmanlık konularını,
  m) Üye: Oda üyelerini,
  n) Yönetim Kurulu: Oda Yönetim Kurulunu,
  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM


  Serbest Ziraat Mühendisliği Hizmet Alanları ve Asgari Ücret Tarifesi

  Serbest ziraat mühendisliği hizmet alanları
  MADDE 5 – (1) Ziraat mühendislerinin tek başına tasarlamaya, uygulamaya, kabule ve imzaya yetkili ve sorumlu olduğu uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak, 8/11/2005 tarihli ve 25987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi hükümleri uygulanır.
  Asgari Ücret Tarifesinin belirlenmesi
  MADDE 6 – (1) Yönetim Kurulu, şube ve temsilciliklerin görüşlerini alarak, ziraat mühendislerinin tek başına tasarlamaya, uygulamaya, kabule ve imzaya yetkili ve sorumlu olduğu uzmanlık alanları için bir Asgari Ücret Tarifesi belirler.
  (2) Asgari Ücret Tarifesi, SZM hizmetlerinin aşamaları için ayrıntılı bir işlem zinciri içinde fiyatlandırma yapar ve bu fiyatlandırmanın toplamı olarak, ilgili SZM faaliyeti için bir asgari ücret belirlemesi yapar.
  Asgari Ücret Tarifesinin belirlenme zamanı, yayımı ve bağlayıcılığı
  MADDE 7 – (1) Asgari Ücret Tarifesi, tarife kapsamı içinde belirtilmek şartıyla bir yıllık olmak üzere her yıl aralık ayı içinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Odanın Haber Bülteni’nde, internet sayfasında veya uygun görülen diğer yayın organlarında duyurulur.
  (2) Asgari Ücret Tarifesi, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, geçerli oldukları SZM faaliyetleri açısından ilgili kişi ve kuruluşları bağlar.


  __________________________________________________ __________________________

 2. #2
  Yüksek Lisans Üye ayşegül - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  05 Apr 07

  Mesajları
  708
  Konuları
  321
  Eklentileri
  40
  Kredisi
  2064
  Harcanan
  0
  Kalan
  2064

  Standart --->: ziraatçiler yönetmelik çıkartmış bile..


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Meslekî Denetim Uygulaması
  Meslekî denetim uygulamaları
  MADDE 8 – (1) MDU’nun inceleme ve onay yeri, SZMH’nin yapıldığı yerin bağlı olduğu şube başkanlığı veya temsilciliktir.
  Asgari Ücret Tarifesine uygunluk
  MADDE 9 – (1) Denetçiler, SZM’nin yaptığı hizmetlerin, uzmanlık alanlarına göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş Asgari Ücret Tarifesine uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceler.
  İnceleme faaliyetleri ve süresi
  MADDE 10 – (1) Denetçi, SZM faaliyetlerini yerinde denetleyebileceği gibi proje kapsamında yapılan işlerde, şubeye veya temsilciliklere teslim edilen projeyi en çok üç iş günü içinde sonuçlandırır. Proje, Asgari Ücret Tarifesine ve ilgili mevzuata uygun olmayan özellikler taşıyorsa, gerekçeleri belirtilmek suretiyle, düzeltilmek üzere ilgilisine verilir. Her yeni inceleme için üç iş günü süre yeniden başlar.
  Kaşe ve imza zorunluluğu
  MADDE 11 – (1) SZMH kapsamında gerçekleştirilen MDU, projenin antetli sayfasında "Görülmüştür." ibaresi ile Odanın kaşesi ve yetkili kişinin imzası ile belirtilir.
  Denetimin içeriği
  MADDE 12 – (1) MDU, SZMH’lerde içeriğin denetlenmesi ve onaylanması anlamını taşımaz.
  (2) Oda, bu Yönetmelik kapsamı dışındaki eksiklik veya yanlışlıklardan sorumlu değildir.
  Gecikmede sorumluluk
  MADDE 13 – (1) Eksikleri giderilmeyen ve usulüne aykırı yapılan SZMH’nin MDU sonucunda geri çevrilmesi nedeniyle doğacak gecikme ve zararlardan Oda sorumlu tutulamaz.
  Odaya sunma zorunluluğu
  MADDE 14 – (1) Odanın "Görülmüştür." ibaresini, Oda kaşesini ve yetkili imzayı taşımayan SZMH, onay ve uygulama için ilgili idarelere verilmez.
  __________________________________________________ __________________________

 3. #3
  Yüksek Lisans Üye ayşegül - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  05 Apr 07

  Mesajları
  708
  Konuları
  321
  Eklentileri
  40
  Kredisi
  2064
  Harcanan
  0
  Kalan
  2064

  Standart --->: ziraatçiler yönetmelik çıkartmış bile..

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Yetkiler ve Sorumluluklar
  Odanın yetki ve sorumluluğu
  MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu, SZM’lerin uzmanlık alanları kapsamında yürüttüğü her türlü SZMH’nin MDU çerçevesinde incelemesinde, onaylamasında, ücret tarifesinin uygulamasında ve bu hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin belirlenmesinde yetkilidir.
  (2) Oda, SZMH’nin eşit rekabet koşulları altında yapılarak, kanun, yönetmelik, tüzük ve şartnamelere uygun, ülke ve kamu yararını gözeten, nitelikli hizmet yapılmasını sağlamak üzere gerekli gördüğü önlemleri almaya, meslek ve meslektaşların hak ve çıkarlarını korumak için gerektiğinde işyerinde veya arazide kayıt ve belgeler üzerinde denetimler yapmaya ve yaptırmaya yetkilidir.
  SZM’nin sorumluluğu
  MADDE 16 – (1) SZM’ler, ilgili uzmanlık alanlarında yapacağı hizmet sözleşmesinde ve yürüteceği iş ve işlemlerde, meslekî esaslar, ülke ve meslektaş yararları doğrultusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde ve Oda tarafından yürürlüğe konulmuş düzenleyici idarî işlemlere uymakla yükümlüdür.
  (2) SZM, yaptığı SZMH kapsamındaki her türlü işleri, ilgili idare veya onaylayan kuruluşun isteğine bakmaksızın Odanın ilgili birimlerine sunarak MDU yaptırmak zorundadır.
  Denetimde aranacak belge ve bilgiler
  MADDE 17 – (1) SZM, meslekî denetimden geçireceği SZMH’yi içeren aşağıdaki belgeleri Oda birimlerine sunmakla yükümlüdür.
  a) SZMH’nin özelliklerine göre, bulunması hâlinde, işveren ve SZM arasında imzalanmış ve Oda tarafından belirlenmiş tip sözleşme.
  b) O yıl için onaylanmış büro tescil yenileme belgesi örneği.
  c) Yaptığı SZMH’nin ürünü proje, her türlü doküman ve çıktılar.
  ç) SZMH’ye ilişkin, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ücret tarifesi üzerinden kesilmiş serbest meslek makbuzu veya fatura.
  (2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerde, SZM üyenin, Oda sicil numarası, kaşesi, imzası, BTB/TB tescil numarası, vergi dairesi adı, vergi numarası, adresi, işverenin adı ve adresi yer alır.
  Fatura ibrazı
  MADDE 18 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca SMMB’lere yaptırılan SZMH’lere ilişkin kuruma verilen serbest meslek makbuzu veya faturanın Odanın ilgili birimlerince görülmüş olması zorunludur.
  Meslekî denetim ücreti
  MADDE 19 – (1) SZM’ler ve SMMB’ler, meslekî denetim hizmeti karşılığı olarak, yapılan SZMH’nin fatura bedeli üzerinden yüzde iki, ihaleli işlerde ihale bedeli üzerinden binde iki oranında meslekî denetim ücreti öderler.
  Asgari Ücret Tarifesine uyma yükümlülüğü
  MADDE 20 – (1) SZM’ler ve SMMB’ler, ihaleli işler dışında, Yönetim Kurulu tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen ve yayımlanan Asgari Ücret Tarifesine uymakla yükümlüdür.
  Tip Sözleşme
  MADDE 21 – (1) Yönetim Kurulu tarafından Tip Sözleşmeye uymanın zorunlu tutulduğunun ilan edildiği uzmanlık alanlarında, SZM, işveren ile Oda tarafından belirlenen Tip Sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
  Özel bilgilerin gizliliği
  MADDE 22 – (1) SZM, işveren tarafından kendisine verilen özel bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür.
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Son Hükümler
  Yürürlük
  MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Benzer Konular

 1. Yeni Yönetmelik!!!
  Sektör Ahlakı ve Dayanışması forum içinde, yazan fatih07
  Yorum: 2
  Son Mesaj: 06-02-2008, 02:46
 2. Bence çok bile alıyoruz..Para verdiklerine dua edin!
  Sektör Ahlakı ve Dayanışması forum içinde, yazan foodspecialist
  Yorum: 22
  Son Mesaj: 25-10-2007, 19:49
 3. yeni yönetmelik
  Slaytlar forum içinde, yazan eng_1982
  Yorum: 3
  Son Mesaj: 25-08-2007, 09:40
 4. "Bile Yazdı" Behçet NECATİGİL
  Biyografiler forum içinde, yazan linguist
  Yorum: 3
  Son Mesaj: 26-04-2007, 12:22
 5. Alaatin'in cini bile yapamaz
  Komik Yazılar forum içinde, yazan Cvitaamini
  Yorum: 6
  Son Mesaj: 11-03-2007, 14:45

Bu Konudaki Etiketler

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  


HAKKIMIZDA

  GIDA GÜNDEMİ 2007 YILINDA FORUMFOOD.NET İSMİ İLE YOLA ÇIKMIŞ, BUGÜN 150 000 İN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ SAYISI İLE SEKTÖRE HİZMET ETMEKTEDİR.

TAKİP EDİN

Twitter Facebook youtube Flickr RSS Feed