Analiz ve değerlendirme prosedürü

1. Amaç ve Kapsam: Bu prosedürün amacı izlemeden elde edilen uygun veri ve bilgilerin analizi ve değerlendiirilmesi için yöntemleri açıklamaktır.
Bu prosedür tüm üretim ve muayene faaliyetlerinde istenen ürün ve proses kalitesinin saptanması için veri analizinde kullanılacak İstatistiki Teknikleri kapsar.

2. Referans Dokumanlar:Bu prosedürle ile ilişkili dokumanlar aşağıda referans gösterilmiş olup,bu dokumanların yalnızca dokuman numaraları verilmiştir.Bu dokumanların en son revizyonları uygulanır.

PR 6.1 Risk Değerlendirme Prosedürü
PR 7.5 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü Prosedürü
PR 8.4 Satınalma ve Dış Sağlayıcı Değerlendirme Prosedürü
PR 8.5.1 Üretim ve hizmetin sağlanmasının kontrolü
PR 8.6 Ürün ve hizmetlerin serbest bırakılması Prosedürü
PR 8.7 Uygun olmayan proses çıktıları, ürünler ve hizmetler Kontrolu Prosedürü
PR 9.2 İç Tetkik Prosedürü
PR 9.3 Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü
PR 10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet Prosedürü

3. Terimler ve Tarifler: Firma tarafından gerek duyulan tanımlar kullanılmıştır.

a. Kabul Sayısı: Muayene edilen partide izin verilen kusurlu numune sayısı.
b. Kabul Edilebilir Kalite Seviyesi (AQL): Numune muayenesi amacıyla partilerin sürekli bir serisi düşünüldüğünde, partideki muhtemel toplam ürünlerin sayısını belirten bir sınır.
c. Hata-Kusur: İstenen ya da ifade edilen kullanımla ilgili uygunsuzluk
d. Kritik Karakteristikler: Kritik karekteristikler kusurlu olması durumunda ürünün kullanım esnasında performansını etkileyebilecek, tehlikeli ve güvensiz çalışmasına neden olabilecek tecrübe göstergeleridir.
e. Kritik Kusur: Kritik kusur bir veya birden fazla kusuru içerebilir ve major ve minor olabilir.
f. Parti: Kabul kriterlerine uygunluğu saptanması için içinden numuneler alınarak muayene edilmiş tanımlanmış, proseslerden geçmiş ürün topluluğu.
g. Parti Büyüklüğü: Partideki ürün birim sayısı.
h. Major Karakteristik: Eğer bir karakteristik diğerlerinden daha kritik ise ve ürünün kullanımında istenen amacının azalmasına veya kusurun ortaya çıkmasına neden oluyorsa bu bir major karekteristiktir.
i. Major Kusur: Bir ürün bir veya birden fazla major kusuru ve minor kusurları içerebilir, fakat kritik kusurları içermez.
j. Minor Karakteristik: Ürünün kullanımında istenen amacının azalmasına veya kusurun ortaya çıkmasına neden olmayan, oluşturulmuş standartlardan küçük sapmalar gösteren karekteristik kusurlar.
k. Minor Kusur: Bir ürün bir veya birden fazla kusuru içerebilir fakat kritik veya major kusurları içermez.
l. Gelişigüzel Numune:Numunenin popilasyonu eşit temsil edecek şekilde alınması
m. Reddedilen Sayı: Partiyi temsil eden numunede Partinin reddedilmesine neden olacak minumum kusurlu sayısı.

4. Analiz ve Değerlendirme Prosedürü ve Sorumluluklar:
Tanımlama, Seçme ve Kullanılma: Kalite Müdürü aşırı değişkenliklerin önceden sezinlenmesi için istatistiki Teknikler kullanarak Proses performanslarının analiz edilmesini isteyebilir.
a. Seçilen İstatistiki Teknikler Ürün/hizmet Kalite Planlama Faaliyetleri sırasında Prosesin İzlenmesi ve Ürünün/hizmetin kontrolünde dokumante edilir.

b. İstatistiki Teknikler numune almada,Proses kontrolde, Kabul muayene, Proses sırası muayene ve son muayenede kullanılabilir ve talimatlarla detaylandırılabilirler.

c. Ürünlerin/hizmetlerin veya proseslerin performans bilgilerini sağlamak için aşağıdaki Teknikler kullanılacaktır: Pie Grafiği, Pareto Kusur Analizi ve Performans Eğilim Grafikleri. Uygun olduğunda Kalite Müdürü diğer İstatistiki Teknikleri, Talimatları veya kılavuz dokümanları yayınlar.
Ürünün ve Prosesin kalitesini izlemek için İstatistiki Teknikleri kullanan Muayene ve üretim personeli muayene talimatlarında tanımlanmış istatistiki teknikleri kullanmak için eğitilirler. Kalite Müdürü PR 7.2/7.3 Yetkinlik ve Farkındalık Prosedürüne göre İstatistiki Teknikleri kullanan ve uygulayanlara tüm eğitimin verilmesini sağlar.
Veriler aşağıdaki bilgileri sağlayacak şekilde toplanır ve analiz edilir:

a) Ürün ve hizmetlerin şartlara uygunluğu,
b) Müşteri memnuniyeti derecesi,
c) Kalite yönetim sisteminin etkinliği ve performansı,
d) Planlamanın başarılı bir şekilde uygulanma oranı,
e) Belirlenmiş Riskler ve Fırsatlar için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği,
f) Dış sağlayıcıların performansını tayin etmek,
g) Kalite yönetim sisteminin iyileştirme fırsatları

5 Sonuçların Analizi: Kalite Müdürü İç/Dış Tetkik sonuçlarını ve yukarıda belirtilen sahaları değerlendirerek Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında Prosesin Eğilimi ve iyileştirme önerilerini üst yönetime sunar.