PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gdo İle İlgİlİ bİr makalejosephtr03
23-05-2011, 20:05
Genetik mühendisliði sayesinde tarýmsal ve ekonomik açýdan önemli olan bitkilerin genomuna yabancý genlerin baþarýlý olarak transfer
edilebilmesiyle transgenik bitkiler üretilmiþ ve bu bitkiler modern tarýmda birçok uygulama alaný bulmuþtur. Bugüne kadar 4500 den fazla transgenik
bitkinin pilot tarla uygulamalarý yapýlmýþ olup, yaklaþýk 40' dan fazla türün de, özellikle mýsýr, soya, pamuk, domates ve patates, ticari olarak
serbest tarla ekimleri yapýlmaktadýr. Özellikle pestisitlere ve herbisitlere dayanýklý türler tarýmsal verimlilikte artýþa sebep olmuþtur. Ayrýca uygun
olmayan çevre koþullarýnda yetiþebilme yeteneðine sahip abiyotik streslere dayanýklý transgenik bitkiler de tarýmsal üretim açýsýndan önemli imkanlar
sunmaktadýr. Bu derlemede transgenik bitkilerin kullaným alanlarý üzerine bazý örnekler verilmiþ ve bu bitkilerin pozitif ve negatif özellikleri
tartýþýlmýþtýr.
Anahtar kelimeler: Genetik mühendisliði, GMO, pestisit, strese tolerans, tarýmsal verimlilik.
Transgenic Plants: Applications in Agriculture, Regulations on Production and Comsumption

http://www.forumfood.org/zyr/indir.php?file=f913aac782.pdf