Asit baz titrasyonu için teorik bilgi: Konsantrasyonu bilinmeyen bir numune mol sayısı çok iyi tespit edilebilen başka bir çözelti ile analiz edilebilir. Bu durumda konsantrasyonunu bildiğimiz çözeltiye standart çözelti denir. Titrasyon işlemi; belli hacimde derişimi bilinen bir çözeltiyi, derişimi bilinmeyen çözeltiye ilave ederek yapılan işlemdir. Titrasyon işleminde büret, erlen, spor ve bir indikatör kullanılır