BİTKİSEL GIDA VE YEM İLE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE
MALZEMELERİN İTHALAT KONTROLLERİNE DAİR UYGULAMA TALİMATI
1. AMAÇ VE TANIMLAR
1.1. Bu talimat 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na
dayanılarak hazırlanan 17 Aralık 2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik
ve Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik ile 29 Aralık 2011 tarihli ve
28157 (3 üncü Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda
Kodeksi Yönetmeliği kapsamında bitkisel gıda ve yem ile gıda ile temas eden madde ve
malzemelerin ithalat kontrollerine dair uyulacak usul ve esasları belirler.
1.2. Tanımlar;
Ön bildirim: Ürün bildirimi ve sevkiyat bildiriminden oluşan, ürün ve sevkiyata ilişkin bilgi
ve belgelerin ithalattan önce ithalatçı tarafından Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS)’ne
giriş yapılmasını,
Ürün bildirimi: Üreticisi, ithalatçısı, bileşeni, etiketi aynı olan her bir ürün için bir defaya
mahsus olmak üzere ürüne ait bilgi ve belgelerin ithalatçı tarafından GGBS’ye girişinin
yapılmasını,
Sevkiyat bildirimi: Onaylanan ön bildirimlere ait ürünlerin her bir ithalat başvurusu için
ithalatçı tarafından; sevkiyata ait bilgi ve belgelerin (sertifika, ürün miktarı, ithalatın
yapılacağı gümrük idaresi, antrepo bilgileri, resmi kontrol talep edilen tarih, parti/lot no gibi)
GGBS’ye girişinin yapılmasını,
ifade eder.
2. ÖN BİLDİRİM, ÜRÜN BİLDİRİMİ VE SEVKİYAT BİLDİRİMİ