1. AMAÇ
Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili çevre üzerinde önemli etkilere sahip çevre boyutlarını tespit etmek ve çevreye etkilerinin belirlenmesi için yapılacak çalışmaların ve yöntemin tespiti.

2. KAPSAM
Kuruluşumuzun hizmet gerçekleştirme aşamalarındaki işlemlerde veya satın alınacak ürün veya hizmetlerde çevreye etkisi olabilecek tüm faaliyetleri kapsar.

3. SORUMLULUKLAR
Çevre Kurulu.

4. TANIMLAR
Çevre: Faaliyetlerimizi yürüttüğümüz hava, su, toprak, doğal kaynaklar, flora, fauna, insanlarıda ihtiva eden ortam ve bunlar arasındaki ilişki.
Çevre boyutu: Şirketimizin, çevre ile etkileşime girebilen faaliyetlerin veya ürünlerin veya hizmetlerin bir parçası.
Çevresel Etki: Kısmen veya tamamen, şirketimizin çevre boyutlarından kaynaklanan, çevreye yaptığı olumlu veya olumsuz herhangi bir değişiklik.
Çevre hedefi: Şirketimize uygulanabilen, çevre amaçlarından kaynaklanan ve bu amaçlara ulaşmak için belirlenmesi ve karşılanması gereken ayrıntılı başarı şartı.

5. UYGULAMA
Çevre boyutlarının belirlenmesi
Çevre Yönetim sisteminde çevre boyutlarının belirlenmesi amacıyla şirketimizin proje başlangıcında çevre gözden geçirme raporu hazırlanarak çevre boyutları belirlenir. Bu işlem yapılırken şirketimizin çevre mevzuatları ve kanundan doğan yükümlülükleri de dikkate alınır.
Çevre boyutlarının belirlenmesinde, kullandığımız hammadde ve malzemelerin ürün özellikleri, kullanım sahaları, taşıma ve depolama özellikleri ve etkin maddeleri tespit edilir. Oluşabilecek herhangi bir kaza durumunda çevreye verecekleri zararlar ürün güvenlik kartları incelenerek belirlenir.
Taahhütlerimizin gerçekleştirmemiz sırasında ortaya çıkan atıklarımızın havaya, toprağa, suya verilen atıklar, enerji ve doğal kaynak tüketimi, hizmet proseslerimizin her bir adımında belirlenir.
Çevre boyutlarının belirlenmesinde işletme içindeki tabi olan ve olmayan çalışma şartları ile muhtemel acil hal şartları da dikkate alınır.

Etkilerin belirlenmesi
Çevre boyutları belirlendikten sonra her bir çevre boyutu için etki değerlendirmesi yapılır. Etki değerlendirilmesinde belirlenen çevre boyutları için etki puanlaması yapılır. Etki puanlamasında;
RİSK = ETKİNİN ŞİDDETİ (Ş) X ZARARIN MEYDANA GELME OLASILIĞI (O)
Zararın meydana gelme olasılığı; çevresel etkinin hangi durumlarda oluşabileceğini,
Etkinin şiddeti ise; faaliyetlerden etkilenme derecesi olarak kabul edilir.
Zararın meydana gelme olasılığı ve etkinin şiddeti değerlendirilmesi 5’lik sistemler kullanılır. Kapsamına göre olasılık ve etki değerinin belirlenmesi için 1-5 arası puanlar ve puanlara karşılık gelen kriterler belirlenir.
Olasılık ve etki değerlerinin tespitinde, konusuna hakim kişilerle yapılan görüşmeler, doğrudan yapılan muayene ve ölçümler iç denetim sonuçları, geçmiş yıllardaki oluşma derecesi ve kanuni şartlar dikkate alınarak yapılır.Yukarıda açıklanan etki değerlendirmesi, belirlenen her bir çevre boyutu için ayrı ayrı yapılarak çevre etki planlarına kaydedilir.
KAZA SONUCU OLUŞABİLECEK KAYIPLAR
ŞİDDETİN DERECESİ OLASI SONUÇ
5 Çevreye verdiğimiz zarar önlenemez ve insanlarda zehirlenmelere sebebiyet vermekte.
4 Çevreye verdiğimiz zarar kısmen önlenebilir ve insanlarda ayakta tedavi edilebilecek zarar verebilir.
3 Çevreye verdiğimiz zarar kısmen önlenebilir ve insanlara doğrudan zarar vermez.
2 Çevreye verdiğimiz zararın büyük kısmı önlenebilir ve insanlara doğrudan zarar vermez.
1 Çevreye verdiğimiz zararlar önlenebilir.
MALİ KAYIPLAR
ŞİDDETİN DERECESİ OLASI SONUÇ
5 20.000 YTL ve üzeri maliyet kayıpları
4 2.500-20.000 YTL arası maliyet kayıpları
3 500 YTL- 2.500 YTL arası maliyet kayıpları
2 100- 500 YTL arası maliyet kayıpları
1 1-100 YTL arası maliyet kayıpları
Zararın Meydana Gelme Olasılığı : Zararın ne sıklıkla meydana gelebileceğidir. Olasılık belirlenirken de 5 üzerinden puanlama yapılır.
ZARARIN MEYDANA GELME OLASILIĞI
5 İş yapıldığı sürece çok yüksek olasılık
4 Haftada bir yüksek olasılık
3 Ayda bir orta dereceli olasılık
2 Yılda bir küçük olasılık
1 Bir yıldan daha uzun sürede çok küçük olasılık
Olasılık hesabı yapılırken geçmiş kazalar, mevcut koruyucu önlemler, yasal mevzuatlar ve bunlara uyulması durumu gibi etkenler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
Tanımlanmış tehlikeler; “Etki Değerlendirme Kartına” kaydedilir, yukarıda tanımlanmış olan bilgiler doğrultusunda etki seviyeleri belirlenir.

Etkinin Derecelendirilmesi
Etki değerlendirme kartına işlenmiş tehlikelerin yapılan hesaplamalar sonucunda çıkan etki seviyeleri aşağıdaki Etki Derecelendirme tablosuna göre incelenir. Etkilerin büyüklüklerine ve maliyetlerine göre sıralandırılır ve listelenir. Liste en büyük etkiden küçüğe doğru hazırlanır.
ETKİ DERECELENDİRME
ŞİDDET
OLASILIK 1 2 3 4 5
1 ÖNEMSİZ
RİSK 1 KATLANILABİLİR
RİSK 2 KATLANILABİLİR
RİSK 3 KATLANILABİLİR
RİSK 4 KATLANILABİLİR
RİSK 5
2 KATLANILABİLİR
RİSK 2 KATLANILABİLİR
RİSK 4 KATLANILABİLİR
RİSK 6 ORTA DERECELİ RİSK 8 ORTA DERECELİ RİSK 10
3 KATLANILABİLİR
RİSK 3 KATLANILABİLİR
RİSK 6 ORTA DERECELİ RİSK 9 ORTA DERECELİ RİSK 12 ORTA DERECELİ RİSK 15
4 KATLANILABİLİR
RİSK 4 ORTA DERECELİ RİSK 8 ORTA DERECELİ RİSK 12 ÖNEMLİ RİSK 16 ÖNEMLİ RİSK
20
5 KATLANILABİLİR
RİSK 5 ORTA DERECELİ RİSK 10 ORTA DERECELİ RİSK 15 ÖNEMLİ RİSK
20 KATLANILAMAZ RİSK 25

ETKİ SEVİYESİ AÇIKLAMA
ÖNEMSİZ (1) Hiçbir faaliyet , kayıt veya kaydı saklamaya gerek yok
KATLANILABİLİR
(2-6 ) Ek kontrollere ihtiyaç yoktur. Daha iyi bir etki- maliyet çözümü veya ek maliyet yükü getirmeyen gelişmeler olabilir. Kontrollerin sürdürülmesi için denetime ihtiyaç vardır.
ORTA DERECELİ
(8-15) Etkiyi düşürücü uğraş verilmeli fakat önleme maliyetinin ölçülü ve sınırlı olmasına dikkat edilmelidir. Etki azaltma önlemler belirli zamanlara yayılmalı,kontrol önlemlerini geliştirmek için olasılık tayin metotlarını daha geliştirmeli
ÖNEMLİ (16-20 ) Hemen Çevre planı oluşturulmalı, Çevre planı oluşturulup etki seviyesi düşürülene kadar geçici önlemler alınmalı
KATLANILAMAZ(25) Etki düşürülene kadar iş başlatılmamalı veya durdurulmalı. Eğer sınırsız kaynağa rağmen etki seviyesini düşürmek mümkün olamıyorsa , işin yapılması yasaklanmalı

Çevre planlarının hazırlanması
Belirlenen tehlikeler etki değerlendirilme kartında etki derecelendirmeleri yapıldıktan sonra etki seviyesi 8-20 arası çıkanlar ve 25 olanlar için Çevre planı oluşturulur. Etki seviyesi 8-20 çıkan faaliyetler için geçici önlemler alınır ve oluşturulan Çevre planı ile Etki seviyeleri 6 nın altına düşürülür. Etki seviyesi 25 çıkan faaliyet/ler mutlaka Etki seviyeleri düşürülene kadar durdurulur. Eğer alınan tüm önlemlere karşı etki seviyesi düşürülemiyorsa işin yapımı yasaklanır.

Ancak kanuni yükümlülükler, işletmenin içinde bulunduğu şartlar, mali kayıp değeri 2.500,-YTL yi geçen etkiler ve geçmişte yaşanmış olaylar/kazalar dikkate alınarak, etki puanı altının (6) altında olsa dahi önemli çevre boyutu olarak değerlendirilir.
Önemsiz olarak belirlenen çevre boyutları sistem işleyişi içerisinde yaşanan olaylar kazalar, acil hallerin önemli çevre boyutu olduğu anlaşılırsa çevre planlarında düzenlenme tarihleri değiştirilerek sisteme dahil edilir. Sistem dahilinde gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılarak önlemler alınır.

Tedarikçi Firmaların ÇYS değerlendirilmesi malzemelerin çevre boyutlarının belirlenmesinde referans olur.
Ayrıca önemli çevre boyutları ve çevre boyutlarının belirlenmesi prosedürü yeni yeni gelişmelere göre her yıl 2 kere iç tetkiklerden 2 hafta önce yeniden değerlendirilerek gerekli değişiklikler ve revizyonlar yapılarak yayınlanır. Ancak olağan üstü durumlarda değerlendirme tekrar yapılabilir.

Çevre planlarının uygulama kontrolü
Çevre planlarında belirtilen faaliyetler, belirlenen aralıklarla raporlanır. Bu raporlarda hedeflerin gerçekleştirilmesi için yapılanlar ve karşılaşılan problemler açıklanır. İSG-Çevre Kurulu yaptığı inceleme sonucunda gerekli görürse planda değişiklik yapar ve yeni hazırlanan plan uygulamaya konulur.

6. KALİTE KAYITLARI
Bu prosedürün uygulanması sonucu ortaya çıkan kayıtların nerede ve ne kadar süre ile saklanması gerektiği Kalite Kayıtlarının kontrolü Prosedüründe belirtilmiştir.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR
• Kullanma Kitapçıkları
• Ürün Test Raporları
• Ürün Güvenlik Bilgi Kartları