6 sonuçtan 1 ile 6 arası
 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  14 Mar 07
  Yaş
  34

  Mesajları
  54
  Konuları
  31
  Eklentileri
  0
  Kredisi
  5
  Harcanan
  0
  Kalan
  5

  Standart ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

  ISO 14001

  ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

  KALİTE YÖNETİMİ


  KALİTE NEDİR?

   Kalite önemlidir
   Kalite müşterinin tatminidir
   Kalite verimliliktir
   Kalite esnekliktir
   Kalite etkili olmaktır
   Kalite bir programa uymaktır
   Kalite bir süreçtir
   Kalite bir yatırımdır


  KALİTE; istenilendir ve Bu İsteklere Ulaşmak İçin Yapılan Uygulamalarda Kusursuzluk Arayışına Sistemli Bir Yaklaşımdır.

  KALİTE KONTROL**ve KALİTE GÜVENCE

   Kalite Kontrol, üretim gerçekleştikten sonra yapılır
   Kalite Güvence, üretim sistemi üzerine odaklanır. Üretim sisteminin kalitesinin güvence altına alınarak çıkan ürünün kalitesini kontrol altında tutar.

  KALİTE KONTROL, KALİTE GÜVENCENİN BİR PARÇASIDIR

  TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

   Memnuniyet
   Katılım
   İletişim
   Devamlı İyileştirme

  TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

   TKY, Kalitenin İyileştirilmesi ve geliştirilmesi için şirketin üst yönetiminden başlayan ve alt kademelere yayılan bir sistemdir.

  YÖNETİM SİSTEMİ

   Kurumsallaşmayı sağlar
   İş Hayatının İhtiyaçlarına Dayanır
   Sistem açık ve nettir
   İşin iyileştirilmesine yardımcı olur
   Belirli temel elemanları içerir

  Arzu Edilen Bir Yönetim Sistemi

   İşi Organize Olarak Yöneten
   Uygulanması Basit olan
   Spesifik bir işe niçin ihtiyaç olduğunu açıklayan
   Çalışanları Katılıma Yönlendiren...

  Arzu Edilen Bir Yönetim Sistemi

   İyileştirmeleri Destekleyip, Gözden Geçiren
   Yasal Yükümlülükleri Azaltan
   Personel değişikliklerinde devamlılık sağlayan ÖZELLİKLER TAŞIR!

  ÇEŞİTLİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

   ISO 9001:2000**Kalite Yönetim Sistemi
   ISO TS 16949****Otomotivde Kalite
   AS 9000************ Uzay Sektöründe K.
   TL 9000 ****** Telekominikasyon
   ISO 14001 ****** Çevre Yönetimi
   HACCP/ISO 15161**Gıda Sektöründe K.
   OHSAS 18001**** Mesleki Sağlık ve Güvenlik

  ISO 9001:2000******KALiTE YÖNETiM SiSTEMi

  ISO 9000:2000 Standartlar Serisi

   ISO 9000:2000 : Kalite Yönetim Sistemleri – Temel Terimler ve Sözlük
   ISO 9001:2000 : Kalite Yönetim Sistemleri – Şartlar
   ISO 9004:2000 : Kalite Yönetim Sistemleri – Performansın İyileştirilmesi İçin Kılavuz
   ISO19011******: Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu– CD3  ISO 9001:2000 Standartının Yapısı

   Sistem ve dökümantasyonunun genel şartları
   Üst yönetiminin sorumlulukları
   Kaynak Yönetimi
   Ürün Gerçekleştirme
   Ölçme, analiz ve iyileştirme

  ISO 9001:2000 MADDELERİ
  Önsöz
  0 Giriş
   1 Kapsam
   2 Referanslar
   3 Terim ve Tanımlar
   4 Kalite Yönetim Sistemi
   5 Yönetimin Sorumluluğu
   6 Kaynakların Yönetimi
   7 Ürünün Gerçekleşmesi
   8 Ölçüm, analiz, İyileştirme

   ÖNSÖZ
   0 GİRİŞ
   0.1 GENEL
   0.2 PROSES YAKLAŞIMI
   0.3 ISO 9004 İLE İLİŞKİLER
   0.4 DİĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ İLE UYUMLULUK

   PROSES-SÜREÇ
  **********************************  KYS KURMA VE GELİŞTİRME-3

   SÜREÇ  Kalite yönetim sistemi sürekli iyileştirme :
   1 KAPSAM
   1.1 GENEL
   1.2 UYGULAMA
   2 ATIF YAPILAN STANDARTLAR
   3 TERİMLER VE TANIMLAMALAR
  3 TERİMLER VE TANIMLAR

  ISO 9000:2000’deki tanımlar geçerlidir.

  Yeni ‘tedarik zinciri ‘terminolojisi :

  Tedarikçi (Supplier)****Kuruluş (Organization)****Müşteri (Customer)

  Ürün sözcüğü Hizmet içinde geçerlidir. ( Ürün=proseslerin sonucu )

  Dört Ürün kategorisi vardır :

  -Donanım-hardware
  -Yazılım-software
  -Hizmetler
  -İşlenmiş Malzeme

  4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

  4.1 Genel Gereklilikler
  4.2 Dokümantasyon gereklilikleri
  4.2.1 Genel
  4.2.2 Kalite el kitabı
  4.2.3 Doküman Kontrolü
  4.2.4 Kayıtların Kontrolü

  4.1 Genel Gereklilikler

  KYS Gereklilikleri :

   KYS için gerekli olan prosesler belirlenmeli
   Proseslerin akış ve etkileşimi belirlenmeli
   Proseslerin etkin olarak uygulanması ve kontrolü için yöntemler ve kriterler belirlenmeli
   Prosesleri etkin olarak uygulamak ve izlemek için gereken bilgi sağlanmalı
   Prosesler ölçülmeli, izlenmeli, analiz edilmeli
   Planlanan sonuçlara ulaşmak ve sürekli gelişmeyi sağlamak için gereken faaliyetler gerçekleştirilmeli

  4.1 Genel Gereklilikler

   Prosesler standartın şartlarına uygun olarak yönetilmeli
   Ürün uygunluğunu etkileyen taşere edilmiş prosesler üzerine kontrol sağlanmalı
   Taşere edilmiş prosesler üzerindeki kontrol kalite yönetim sisteminde tanımlanmalı


  4.2 Dokümantasyon gereklilikleri

   4.2.1 Genel

  KYS dokümantasyonu;

  * kalite politikasını
  * kalite el kitabını
  * kalite hedeflerini
  * bu standardın gerektirdiği dokümante edilmiş prosedürleri
  * prosesleri etkin olarak uygulamak ve kontrol etmek için gereksinim duyulan dokümanları
  * bu standardın gerektirdiği kalite kayıtlarını içermelidir.

  4.2.2 Kalite el kitabı

  Kalite el kitabı en az,
  * kapsam dışı olan maddeler için gerekçeleri de içerecek şekilde tüm KYS kapsamını
  * dokümante edilmiş prosedürleri
  * KYS proseslerinin ilişki ve etkileşimlerini içermelidir.


  4.2.3 Döküman Kontrolü

   KYS için gerekli olan dokümanlar kontrol altına alınır, kalite kayıtları özel tip dökümanlardır ve 4.2.4’e göre kontrol altına alınır.

  **Aşağıdaki kontrolleri tanımlayan bir prosedür oluşturulur:

  4.2.3 Doküman Kontrolü

   Dokümanları yayınlanmadan önce yeterlilik açısından onaylama,
   Gözden geçirme, güncelleme ve yeniden onaylama,
   Dokümanların değişiklik ve güncellik durumlarını tanımlama,
   Uygulamadaki dokümanların geçerli kopyalarını kullanım noktalarında bulundurma,
   Dokümanları okunabilir ve tanımlı olarak bulundurma
   Dış kaynaklı dokümanları tanımlama ve kontrollü olarak dağıtma,
   Geçersiz dokümanların istenmeden kullanımını önlemek için uygun tanımlamalar.

  4.2.4 Kayıtların Kontrolü

   Standard ve müşteri gerekliliklerine uygunluğu ve kalite sisteminin etkin olarak çalıştığını ,

  Not : Kanıtlayan kalite kayıtları oluşturulur ve muhafaza edilir. Kalite kayıtları okunaklı ve tanınabilir olacaktır.
  4.2.4 Kayıtların Kontrolü
   Kalite kayıtlarının kontrolü ile ilgili aşağıdakileri içeren bir prosedür hazırlanır;

  *kalite kayıtlarının tanımlanması,
  *muhafazası, korunması, ulaşılabilirliği,
  *saklama süreleri ve elden çıkarılması

  5 YÖNETİMİN SORUMLULUĞU

   5.1Yönetimin Kararlılığı
   5.2 Müşteri odaklılık
   5.3 Kalite Politikası
   5.4 Planlama
  *5.4.1 Kalite hedefleri
  *5.4.2 KYS planlaması
   5.5 Sorumluluk, yetki ve iletişim
  *5.5.1 Sorumluluk ve Yetki
  * 5.5.2 Yönetim Temsilcisi
  *5.5.3 İç iletişim
   5.6 Yönetimin gözden geçirmesi

  5.1 Yönetimin Kararlılığı

   Üst yönetim KYS’nin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin iyileştirilmesi için aşağıdakileri yerine getirerek kararlılığını gösterecektir:

  *müşteri isteklerine ve yasal/düzenleyici gerekliliklere uygunluğun öneminin duyurulması
  *kalite politikası ve kalite hedeflerinin oluşturulması
  *yönetimin gözden geçirmesi faaliyetlerinin sürdürülmesi
  *kaynakların sağlanması.

  5.2 Müşteri Odaklılık

   Üst Yönetim Tarafından
  Müşteri Gerekliliklerinin saptanması****Gerekliliklerin tam olarak karşılanması**** Müşteri tatmini

  5.3 Kalite Politikası

   Üst yönetim tarafından:

  -kuruluş amaçlarına uygun
  -gerekliliklerin karşılanması ve sürekli iyileştirme kararlılığını içeren,
  -kalite hedeflerinin hazırlanması ve gözden geçirilmesi için temel oluşturan,
  bir kalite politikasının oluşturulması sağlanır ve oluşturulan politikanın;
  -kuruluş içinde iletilmesi, anlaşılması ve uygulanması sağlanarak politikanın uygunluğu süreklilik açısından gözden geçirilir.

  5.4 Planlama

  5.4.1 Kalite hedefleri

  Üst yönetim tarafından;

  *uygun her birim ve seviyede kalite hedeflerin oluşturulması,
  *hedeflerin ölçülebilir olması; kalite politikası ve sürekli iyileştirme kararlılığı ile tutarlı olması,
  *ürün gerekliliklerinin karşılanması için gerek duyulan hedefleride içermesi

  Sağlanır ve hedefler dokümante edilir.

  5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim

  5.5.1 Sorumluluk ve yetki

  *Yönetim; sorumluluk, yetki ve karşılıklı ilişkilerin tanımlanması ve duyurulmasını sağlar.

  5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim

  5.5.2 Yönetimin Temsilcisi

  Yönetim kadrosundan biri aşağıdaki konularda yetki ve
  sorumluluk sahibi olacak şekilde tanımlanır:

  *KYS ile ilgili proseslerin oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması
  *KYS performansının ve KYS iyileştirmesi için tespit edilen gereksinimlerin üst yönetime raporlanması
  *müşteri gereksinimlerinin anlaşılmasının sağlanması

  5.6 Yönetimin Gözden geçirmesi

   KYS üst yönetim tarafından belirlenen aralıklarla;

  *uygunluk, yeterlilik ve etkinliğin sağlanması,
  *kalite yönetim sistemi, politika ve hedeflerle ilgili değişiklik ve gereksinimin değerlendirilmesi amacıyla gözden geçirilir.  6 KAYNAKLARIN YÖNETİMİ

  6.1 Kaynakların Temini
  6.2 İnsan Kaynakları
  6.2.1 Genel
  6.2.2 Eğitim,bilinç ve yetkinlik
  6.3 Tesisler
  6.4 Çalışma Ortamı


  7 ÜRÜNÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

  7.1 Ürünün gerçekleştirilmesinin Planlanması
  7.2 Müşteri ile ilişkili prosesler
  7.3 Tasarım ve Geliştirme
  7.4 Satınalma
  7.5 Üretim ve Servis operasyonları
  7.6 Ölçüm ve izleme araçlarının Kontrolü


  7.6 Ölçme ve izleme cihazlarının kontrolü

   Ölçüm cihazları

  *kullanım öncesi ve belli aralıklarla kalibre edilir
  *kalibrasyonlar ulusal veya uluslararası standartlara göre izlenebilir olmalı
  *Standartların olmadığı durumlarda yöntem tanımlanmalı
  *yetkisiz müdaheleler engellenmeli
  *kullanım, bakım ve muhafaza sırasında korunmalı
  *Cihazın kalibrasyon dışı kaldığı durumlarda geçmiş ölçümler değerlendirilmeli ve gereken faaliyetler gerçekleştirilmeli
  *Kalibrasyon kayıtları tutulmalı

  7.1 Ürünün gerçekleştirilmesinin Planlanması

   Ürün şartları ve ürün için kalite hedefleri tanımlanır
   Ürüne özel prosesler, dokümantasyon ve kaynak ihtiyacı belirlenir
   Ürüne özel doğrulama, geçerlilik, izleme, kontrol, test aktiviteleri ve kabul kriterleri tanımlanır
   Ürün gerçekleştirme proseslerinin ve ortaya çıkan ürünün gereklilikleri karşıladığını kanıtlayan kayıtlar tutulur

  Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin saptanması  Gereklilikler  İstenen ürün/hizmetin üretilmesi
  8 ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

  8.1 Genel
  8.2 Ölçme ve izleme
  8.2.1 Müşteri tatmini
  8.2.2 İç denetim
  8.2.3 Proseslerin ölçülmesi ve izlenmesi
  8.2.4 Ürünün ölçülmesi ve izlenmesi
  8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü
  8.4 Veri analizi
  8.5 İyileştirme
  8.5.1 Sürekli iyileştirme
  8.5.2 Düzeltici faaliyet
  8.5.3 Önleyici faaliyet

  8.5 İyileştime

  8.5.1 Sürekli iyileştirme

   Kuruluş KYS’nin etkinliğini sürekli olarak iyileştirmeli
   Sürekli iyileştirme aşağıdakilerin kullanımını içermeli

  *kalite politikası
  *hedefler
  *denetim sonuçları
  *verilerin analizi
  *düzeltici ve önleyici faaliyetler
  *yönetimin gözden geçirmesi

  8.5.2 Düzeltici Faaliyet

   Uygunsuzlukların tekrarını engellemek amacıyla nedenler üzerinde gerekli faaliyetler yapılmalı
   Alınan düzeltici faaliyetler karşılaşılan uygunsuzluğun etkisine uygun olmalıdır

  ve bir prosedür oluşturmak suretiyle aşağıdaki gereklilikler yerine getirilir

  *uygunsuzlukların gözden geçirilmesi
  *uygunsuzların nedenlerinin tespit edilmesi
  *tekrarı engellemek için düzeltici faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi
  *ihtiyaç duyulan düzeltici faaliyetin tespit edilmesi ve uygulanması
  *düzeltici faaliyetlerin sonuçlarının kayıtlara alınması
  *uygulanan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi
  8.5.3 Önleyici Faaliyet
   Potansiyel uygunsuzluk sebeplerinin ortaya çıkmasını önlemek için alınacak faaliyetler tespit edilir
   Önleyici faaliyetler ortaya çıkması muhtemel olan potansiyel uygunsuzluğun etkisine uygun olmalıdır

  ve bir prosedür oluşturmak suretiyle aşağıdaki gereklilikler yerine getirilir

  *potansiyel uygunsuzlukların tespiti ve sebeplerinin tespiti
  *potansiyel uygunsuzlukların ortaya çıkmasının önlenmesi için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi
  *potansiyel uygunsuzlukların tespiti ve sebeplerinin tespiti
  *potansiyel uygunsuzlukların ortaya çıkmasının önlenmesi için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi
  *ihtiyaç duyulan faaliyetin tespit edilmesi ve uygulanması
  *uygulanan faaliyetin sonuçlarının kayıtlara alınması
  *uygulanan faaliyetin gözden geçirilmesi  Çevre Yönetim Sistemi Standartları

   TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi-Özellikler Kullanım Kılavuzu
   TS-EN-ISO 14004 Çevre Yönetimi-Çevre Yönetim Prensipleri Kılavuzu-Sistemler ve Destekleyici Teknikler
   TS-EN-ISO 14010 Çevre Yönetimi-Çevre Denetim Kılavuzu-Çevre ile ilgili Denetimin Genel Prensipleri
   TS-EN-ISO 14011 Çevre Yönetimi-Çevre Denetim Klavuzu-Denetim Usulü-Kısım 1-Çevre Yönetim Sistemlerinin Denetimi
   TS-EN-ISO 14012 Çevre Yönetimi-Çevre Denetçilerinin Haiz Olması gereken Özellikler
   TS-EN-ISO 14020 Çevre Yönetimi-Çevre İle İlgili Etiketlemenin Temel Prensipleri
   TS-EN-ISO 14021 Çevre Yönetimi-Çevre İle İlgili Etiketleme-Öz beyan Çevre İle İlgili İddialar-Terimler Tarifler
   TS-EN-ISO 14040 Çevre Yönetimi-Hayat Boyu Değerlendirme-Genel Prensipler ve Uygulamalar
   TS-EN-ISO 14060 Çevre Yönetimi-Mamullerin Çevre Veçhelerinin Mamul Standardlarına Dahil Edilmesi İle İlgili Kılavuz


  TS-EN-ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standardlarını Kimler Uygulayabilir?

  Endüstri kuruluşu, kamu hizmeti veren kurum, müşavirlik firması, halka ait kuruluş veya ürün ve hizmet tedarik eden her kuruluş.

  Çevre Yönetim Standardlarında
  temel ilkeler;
   Çevresel etkileşim için bir çevre politikasının belirlenmesi,
   Çevresel ihtiyaç ve performanslar için amaç ve hedeflerin belirlenmesi,
   Amaç ve hedefler için bir çevre yönetim programı,
   Eylemlerin uygun platforma kontrol prosedürü,
   Çevre Yönetim Sistemin iç denetimi.

  Çevre Yönetim Sisteminde Temel Kavramlar

   Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS)

  Genel yönetim sisteminin; çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve idamesi amacını güden; kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller, işlemleri de içine alan parçasıdır.

   Çevre Politikası

  Kuruluşun, genel çevre icraatı ile ilgili niyet ve prensiplerini açıklamak; faaliyet, çevre amaç ve hedeflerine çerçeve teşkil etmek üzere yaptığı beyandır.

   Çevre Hedefi

  Kuruluşun, çevre amaçlarından kaynaklanan, bu amaçlara ulaşmak için; kuruluşça veya onun bir bölümünce gerçekleştirilmek üzere belirlenen, mümkün olduğunda sayılarla ifade edilen genel icraat basamaklarıdır.

   Çevre Boyutu

  Kuruluşun faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır.

   Çevre Etkisi

  Çevrede, kısmen veya tamamen; kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan olumlu veya olumsuz her türlü değişikliktir.

   Çevre Kazası

  Çevresel Kirliliğe neden olabilecek beklenmedik olay

   Tehlike

  ** Yaralanma, meslek hastalığı, mala veya çalışma ortamına zarar, veya bunların birkaçına neden olma potansiyeline sahip kaynak veya durum

   Risk

  Tehlikeli bir durumun olma olasılığı ile doğuracağı sonuçların kombinasyonu


  Çevre Yönetim Sisteminin Yararları

   Organizasyon ile ilgili çevre yön, etki ve risklerinin belirlenmesi ve kontrolü,
   Çevre politika, amaç ve hedeflerinin başarılması, çevre yasalarına uyum,
   Kuruluşun gelecekteki çevre sorumluluklarına yaklaşımına rehber olacak temel prensiplerin tanımlanması,
   Fayda ve maliyetin dengelenmesi gözönünde bulundurularak kısa, orta ve uzun vadeli çevre başarı hedeflerinin belirlenmesi,
   Hedeflerin başarısı için kaynakların ve kullanım sorumluluklarının belirlenmesi,
   Tüm çalışanların kuruluşun çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltıcı ya da ortadan kaldırıcı yönde davranmasını güvence altına almak için görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ve dökünmante edilmesi,
   Organizasyonda tüm bunların bildirilmesi ve çalışanların sorumluluklarını etkin olarak yerine getirmesi için eğitimi,
   Başarı derecesinin daha önceden belirlenmiş standart ve hedeflere göre ölçümü, gerekliyse geliştirilmesi.


  ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

  5 PRENSİP  PUKÖ DÖNGÜSÜ


  4. ÇYS’nin Şartları ve Başlıca Unsurları
  4.1. Genel Şart
  4.2. Çevre Politikası
  4.3. Planlama
  4.3.1. Çevre Boyutları
  4.3.2. Kanuni ve Diğer Şartlar
  4.3.4. ÇY Programı
  4.4. Uygulama ve İşlem
  4.4.1. Bünye(yapı) ve Sorumluluk
  4.4.2. Eğitim, bilinç ve ehliyet
  4.4.3. İletişim
  4.4.4.ÇYS ile ilgili belgeye bağlama
  4.4.5. Belge Kontrolü
  4.4.6. İşlem Kontrolü
  4.4.7. Acil hal hazırlığı ve bu hallerde yapılması gereken işler


  [/size]


  •    Alt 06-02-2007'den beri

   Advertising

   advertising
   Mesajları
   1
   Konuları
   0
   Eklentileri
   0

     
    

 2. #2
  Prof. Dr.
  Üyelik tarihi
  10 Feb 07

  Mesajları
  2724
  Konuları
  54
  Eklentileri
  14
  Kredisi
  763
  Harcanan
  0
  Kalan
  763

  Standart Cevap: ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

  çok teşekkürlerrr

 3. #3
  Yrd. Doç. Dr. Eagleking06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21 Feb 07
  Yaş
  37

  Mesajları
  1862
  Konuları
  209
  Eklentileri
  5
  Kredisi
  322
  Harcanan
  0
  Kalan
  322

  Standart Cevap: ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

  burdada ana başlıklar altında saol

 4. #4
  Lisans Üye
  Üyelik tarihi
  15 Mar 07

  Mesajları
  389
  Konuları
  16
  Eklentileri
  8
  Kredisi
  405
  Harcanan
  90
  Kalan
  315

  Standart Cevap: ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

  eline sağlık

 5. #5
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  07 Apr 07

  Mesajları
  41
  Konuları
  2
  Eklentileri
  0
  Kredisi
  5
  Harcanan
  0
  Kalan
  5

  Standart Cevap: ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

  sağol

 6. #6
  Yrd. Doç. Dr.
  Üyelik tarihi
  12 May 07

  Mesajları
  1948
  Konuları
  184
  Eklentileri
  1
  Kredisi
  55
  Harcanan
  0
  Kalan
  55

  Standart Cevap: ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

  teşekkürler

Advertising

Advertising

Benzer Konular

 1. Iso/ts 16949 kalİte yÖnetİm sİstemİ
  DİĞER KONULAR forum içinde, yazan kimyamh
  Yorum: 0
  Son Mesaj: 03-05-2011, 14:43
 2. Brc food kalİte ve gida gÜvenlİĞİ yÖnetİm sİstemİ
  ÇÖP KUTUSU forum içinde, yazan aydın_bas
  Yorum: 0
  Son Mesaj: 30-09-2010, 22:39
 3. Yorum: 0
  Son Mesaj: 29-09-2010, 17:08
 4. Kalİte yÖnetİm sİstemİ denetİmİ planlama
  ISO 9001 forum içinde, yazan canerildes
  Yorum: 0
  Son Mesaj: 31-08-2010, 22:27
 5. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
  ISO 9001 forum içinde, yazan sokol500
  Yorum: 7
  Son Mesaj: 01-07-2007, 11:25

Bu Konudaki Etiketler

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  


HAKKIMIZDA

  GIDA GÜNDEMİ 2007 YILINDA FORUMFOOD.NET İSMİ İLE YOLA ÇIKMIŞ, BUGÜN 150 000 İN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ SAYISI İLE SEKTÖRE HİZMET ETMEKTEDİR.

TAKİP EDİN

Twitter Facebook youtube Flickr RSS Feed