T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA YARIŞMA SINAVI İLE DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON DENETMEN YARDIMCISI ALINACAKTIR

I. GENEL BİLGİLER


Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcıları, Müsteşarlığımızın Taşra Teşkilatında, Dış Ticarette Standardizasyon mevzuatına uygun olarak yürütülen hizmetlerde sorumluluk alan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadrolu (sözleşmesiz) olarak çalışan, müfettiş yardımcılığı statüsünde olmayan denetim memurlarıdır.
Bahse konu denetim işlemleri, ihracatta ve ithalatta bazı malların standartlara uygunluğunu kapsamaktadır. Anılan kadronun özlük haklarına ilişkin detaylı bilgiye, www.dtm.gov.tr adresinde yer alan Müsteşarlık Duyuruları bölümünden veya telefonla Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğünden ulaşılabilir. (Tel: 0 312 204 81 03)
Yapılacak sınav sonucunda, yeterlilik ve başarı düzeyine göre 11 Denetmen Yardımcısının Güneydoğu Anadolu (Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır) ve Güney Anadolu (Antakya) Bölge Müdürlüklerimizde, 30/05/2006 tarih ve 26183 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dış Ticaret Müsteşarlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 7'nci maddesi (g) fıkrası uyarınca kura ile belirlenerek istihdamları öngörülmektedir. Sınavda başarılı olan adaylar Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8'inci derece kadrolarda işe başlatılacaklardır. Müsteşarlık, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar.
Atama yapılacak toplam 11 kadro için, alınacak Denetmen Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıdaki şekildedir:
ALAN ADET
Ziraat Mühendisi 7
Gıda Mühendisi 4
TOPLAM 11
Müsteşarlık, yapılacak sınav sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar eleman alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.
II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
Sınava katılabilmek için:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumun olmaması ve her mevsim ve koşulda gezici hizmete elverişli olmak,
3) En az 4 yıllık eğitim veren Fakülte ve Yüksekokulların Ziraat Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,
4) 01 Ocak 2011 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1981 ve daha sonra doğanlar),
5) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), "KPSSP 4" puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak
gerekmektedir.

Sınava başvuran adaylardan KPSS-2009 veya KPSS-2010 sonuçlarına göre, Ziraat Mühendisliği Bölümünden en yüksek puan alan ilk 35 kişi, Gıda Mühendisliği Bölümünden ise en yüksek puan alan ilk 20 kişi sınava çağrılacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 04 Şubat 2011 Cuma gününden itibaren Müsteşarlığın internet sitesinde (www.dtm.gov.tr) ve Müsteşarlık binasının girişine asılacak listelerde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Sınava daha önce katılıp iki defa başarısız olanlar üçüncü defa sınava giremezler.
B. SINAV KONULARI. SINAV YERİ VE TARİHİ: Sınav sözlü olarak tek aşamalı, Ankara'da Müsteşarlık Merkez Binasında 07 - 08 Mart 2011 tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.
SINAV KONULARI:
Sözlü sınavda, Alan Bilgisi, Genel Kültür, Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca ya da Almanca) ile ilgili konularda sorular yöneltilecek olup, adayların muhakeme, kavrayış, Türkçe ve yabancı dilde ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu değerlendirilecektir.
III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER
1. BAŞVURU ŞEKLİ:
Başvurular 17 Ocak 2011 Pazartesi günü başlayacak ve 28 Ocak 2011 Cuma günü mesai bitiminde (18.00) sona erecektir. Başvuru esnasında istenilen belgelerin tümünün tamamlanmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2. GEREKLİ BELGELER:
a) Müsteşarlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya Müsteşarlığın web sitesinden (www.dtm.aov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu.
b) T.C. Kimlik Numarası beyanı.
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi).
d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan eleme sınavında (KPSS) Müsteşarlıkça belirlenen asgari puanı aldığına dair belgenin aslı veya fotokopisi veya bilgisayar çıktısı.
Sınavı kazanarak ataması yapılacak adaylardan yukarıdaki belgelere ilave olarak aşağıdaki belgeler de istenecektir.
a) T.C. Kimlik Numarası beyanı.
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.
c) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
d) 6 adet vesikalık fotoğraf.
e) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı.
f) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı.
IV. SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRACAAT EDİLECEK YER:
T.C. Başbakanlık, Dış Ticaret Müsteşarlığı
Personel Dairesi Başkanlığı 11. Kat Emek / ANKARA (Tel:0 312 204 78 84-96) Kamuoyuna saygıyla duyurulur