2 sonuçtan 1 ile 2 arasý
 1. #1
  VETCEM çevrimdýþý Üyelik tarihi: 17.08.2020 Son online zamaný: 02.10.2020

  Mesajlarý
  1
  Konularý
  1
  Eklentileri
  1
  Kredisi
  55
  Harcanan
  5
  Kalan
  50

  Post Et entegre tesisi HACCP planý

  : Et entegre tesisi HACCP planý
  : Doc, Xls
  : .......

  ÝÇÝNDEKÝLER SAYFA NO

  ÖNSÖZ…………………………………………………………………………………………….
  FÝRMA (BEYMÝR ET ENTEGRE TESÝSLERÝ A.Þ.) TANITIMI………………………………………..………………………………………………..
  1.KAPSAM………………………………………………………………………………………..
  2.ATIF YAPILAN STANDART VE/VEYA DÖKÜMANLAR………………..……………...
  3.TERÝMLER VE TARÝFLER……..…………………………………………………………...
  4.KURULUÞUN BAÐLAMI…………………………………………………………………….
  4.1.Kuruluþun ve baðlamýn anlaþýlmasý…………………………………………………………...
  4.2.Ýlgili taraflarýn ihtiyaç ve beklentilerinin karþýlanmasý………………………………………..
  4.3.Kalite yönetim sisteminin kapsamýnýn belirlenmesi….……………………………………….
  4.4.Kalite yönetim sistemi ve prosesleri ……..…………………………………………………...
  5.LÝDERLÝK……………………….…………………………………………………………….
  5.1.Liderlik ve taahhüt.……………………………………………………………………………
  5.1.1.Genel………………………………………………………………………………………...
  5.1.2.Müþteri odaklýlýk……………….…………………………………………………………...
  5.2.Politika..…………………………….…………………………………………………………
  5.2.1.Kalite politikasýnýn oluþturulmasý …………………………………………………………..
  5.2.2.Kalite politikasýnýn duyurulmasý…………………………………………………………...
  5.3.Kurumsal yetki ve sorumluluklar….………………………………………………………...
  6.PLANLAMA………………………………………………………………………………….
  6.1.Risk ve fýrsatlarýn belirlenme faaliyetler …..………………………………………………..
  6.2.Kalite hedefleri ve bunlara eriþmek için planlama…………………………………………..
  6.3.Deðiþikliklerin planlanmasý………………………………………………………………….
  7.DESTEK…………..…………..………………………………………………………………
  7.1.Kaynaklar…………………………...………………………………………………………..
  7.1.1.Genel…………………….…………………………………………………………………
  7.1.2.Kiþiler……………………………………………………...……………………………….
  7.1.3.Altyapý…………..………………………………………………………………………… 7.1.4.Proselerin iþletimi için ortam…..………………………………………………………….
  7.1.5.Ýzleme ve ölçme kaynaklarý………..……………………………………………………...
  7.1.6.Kurumsal bilgi……..……………………………………………………………………… 7.2.Yetkinlik…………..…………………………………………………………………………
  7.3.Farkýndalýk………..………………………………………………………………………….
  7.4.Ýletiþim……………………………..………………………………………………………..
  7.5.Dökümante edilmiþ bilgi…….………………………………………………………………
  7.5.1.Genel…………………………………..…………………………………………………..
  7.5.2.Oluþturma ve güncelleme…………………………………...……………………………..
  7.5.3.Dökümante edilmiþ bilginin kontrolü.……………………………………………………..
  8.OPERASYON…………………………….…………………………………………………...
  8.1.Operasyonel planlama ve kontrol ……………….…………………………………………...
  8.2. Ürün ve hizmetler için þartlar…….………………………………………………………….
  8.2.1.Müþteri ve iletiþim…..……………………………………………………………………...
  8.2.2.Ürün ve hizmetler için þartlarýn tayin edilmesi …………………………………………...
  8.2.3.Ürün ve hizmetler için þartlarýn gözden geçirilmesi...……………………………………..
  8.2.4.Ürün ve hizmetler için þartlarýn deðiþmesi…………………………………………………
  8.3.Ürün ve hizmetlerin tasarýmý ve geliþtirilmesi...……………………………………………..
  8.3.1.Genel…...…………………………………………………………………………………..
  8.3.2.Tasarým ve geliþtirmenin planlamasý..……………………………………………………...
  8.3.3.Tasarým ve geliþtirme girdileri…......………………………………………………………
  8.3.4.Tasarým ve geliþtirme kontrolleri…………………………………………………………..
  8.3.5.Tasarým ve geliþtirme çýktýlarý……………………………………………………………...
  8.3.6.Tasarým ve geliþtirme deðiþiklikleri………………………………………………………..
  8.4.Dýþarýdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetleri kontrolü………………………………...
  8.4.1.Genel………………………………………………………………………………………..
  8.4.2.Kontrolün tipi ve boyutu……………………………………………………………………
  8.4.3.Dýþ tedarikçi için bilgi………………………………………………………………………
  8.5.Üretim ve hizmetin sunumu…………………………………………………………………..
  8.5.1.Üretim ve Hizmet sunumunun kontrolü……………………………………………………
  8.5.2.Tanýmlama ve izlenebilirlik………………………………………………………………..
  8.5.3.Müþteri veya dýþ tedarikçiye ait mülkiyet………………………………………………….
  8.5.4.Muhafaza…………………………………………………………………………………...
  8.5.5.Teslimat sonrasý faaliyetler…………………………………………………………………
  8.5.6.Deðiþikliklerin kontrolü…………………………………………………………………….
  8.6.Ürünlerin ve hizmetlerin piyasa sunumu……………………………………………………..
  8.7.Uygun olmayan çýktýnýn kontrölü…………………………………………………………….
  9.Performans deðerlendirilmesi…………………………………………………………………..
  9.1.Ýzleme, ölçme, analiz ve deðerlendirme………………………………………………………
  9.1.1.Genel………………………………………………………………………………………..
  9.1.2.Müþteri memnuniyeti……………………………………………………………………….
  9.1.3.Analiz ve deðerlendirme……………………………………………………………………
  9.2.Ýç tetkik……………………………………………………………………………………….
  9.3.Yönetimin gözden geçirmesi………………………………………………………………..
  9.3.1.Genel……………………………………………………………………………………….
  9.3.2.Yönetimin gözden geçirmesi girdileri………………………………………………………
  9.3.3.Yönetimin gözden geçirmesi çýktýlarý………………………………………………………..
  10.Ýyileþtirme……………………………………………………………………………………….
  10.1.Genel…………………………………………………………………………………………..
  10.2.Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet……………………………………………………………..
  10.3.Sürekli iyileþtirme

  -----------------------------

  Firmamýz uzun yýllar boyunca saðlýklý ve hijyenik koþullarda hizmet verme ve üretim yapma konusunda çok hassas davranmýþtýr. Günümüzde gýda güvenliði ve ISO 22000 isim ve modelleri ile ifadesini bulan bu sistematik çalýþma firmamýzýn tecrübeleri arasýna girmiþtir.

  Ürünlerimiz gýda sektöründe güvenlik ve hijyen konusunda en çok dikkat edilmesi gereken ürünlerdendir. Bu konu firmamýza daha yoðun ve üst derecede bir sorumluluk yüklemiþtir.

  Firmamýz ISO 22000 sisteminin temelinde öncelikle üretim ve saklama ile ilgili tüm proseslerde kontaminasyonun önlenmesi gerçeði yatmaktadýr. Ayrýca bu konu ile iliþkili olarak satýn alýnan hammaddeler son derece titiz bir inceleme ve muayeneden geçirilmektedir. Personelin gýda güvenliði ve hijyeni ile ilgili eðitim ve uygulamalarý kontaminasyonu önleyici faaliyetler arasýnda yer alýr.

  ISO 22000 sistemimizin ikinci aþamalarýnda oluþan muhtemel kontaminasyonlarýn üreme ve çoðalma ortamlarýnýn yok edilmesi yatmaktadýr. Bu hammadde giriþinden ve üretim aþamasýndan sonra etler soðuk depomuza konur. Firmamýz bu amaçla gerekli sevkýyat, daðýtým ve satýþ koþullarýný belirlemiþ ve yürürlüðe koymuþtur.

  Firmamýz ürünlerinin tamamýnýn piþirilerek tüketiliyor olmasý gýda güvenliðinin saðlanmasýnda oluþabilecek kontaminasyonlarý önleyici nitelikte olacaktýr.

  Uygulamaya konulan ISO 22000 sistemi ile birlikte üretim, depolama, sevk ve servis aþamalarýnýn yanýnda ambalajlama, taþýma, satýnalma ve iþaretleme konularý da gerektiði þekilde planlanmýþ ve yürürlüðe alýnmýþtýr.

  Firmamýz ISO 22000 ve gýda güvenliði sistemi ülkemizde yürürlükte bulunan her türlü mevzuat, yasa, yönetmelik, standart ve gýda kodeksine uyumu da beraberinde getirmektedir.       Dosya Þifresi : www.forumfood.net
   (Þifre alanýna linki yazýn. Link þifredir!)
   Dosya Boyutu : 4.85 MB (Megabyte)
   Ýndirme Sayýsý : 42 Kez

  Konu Sinan COSKUN tarafýndan (25.08.2020 Saat 11:33 ) deðiþtirilmiþtir.

 2. #2
  zulalk - ait Kullanýcý Resmi (Avatar)
  zulalk çevrimdýþý Üyelik tarihi: 27.01.2010 Son online zamaný: 04.04.2021

  Mesajlarý
  37
  Konularý
  22
  Eklentileri
  3
  Kredisi
  160
  Harcanan
  11
  Kalan
  149
  Paylaþým Ýçin Çok teþekkürler.


Advertising

Advertising

Benzer Konular

 1. Unlu Mamuller için Tehlike Analiz Planý, HACCP Planý, O-ÖGP
  ISO 22000 (HACCP) forum içinde, yazan irfankyz
  Yorum: 4
  Son Mesaj: 06.06.2018, 13:54
 2. Yeni Et Entegre Tesisi
  Türkiye forum içinde, yazan OzanA
  Yorum: 0
  Son Mesaj: 23.02.2015, 11:20
 3. Süt Ürünleri Üretimi Entegre Tesisi Yapilabilirlik Analizi
  Yatýrým projeleri forum içinde, yazan mehmetuysal
  Yorum: 3
  Son Mesaj: 30.04.2014, 08:59
 4. Op-ÖGP Planý ve HACCP Planý farký nedir?
  Eðitim ve Mesleki Alanda Destek forum içinde, yazan elit
  Yorum: 2
  Son Mesaj: 08.06.2013, 07:47
 5. Yardýmlarýnýzý Rica Ediyorum !.. Entegre Fýndýk Ýþleme Tesisi Nasýl Kurulur
  Ürün ve Üretim Konusunda Destek forum içinde, yazan felix_leo
  Yorum: 6
  Son Mesaj: 02.10.2009, 22:03

Bu Konudaki Etiketler

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajýnýzý Deðiþtirme Yetkiniz Yok
 •  


HAKKIMIZDA

  GIDA GÜNDEMÝ 2007 YILINDA FORUMFOOD.NET ÝSMÝ ÝLE YOLA ÇIKMIÞ, BUGÜN 150 000 ÝN ÜZERÝNDE ZÝYARETÇÝ SAYISI ÝLE SEKTÖRE HÝZMET ETMEKTEDÝR.

TAKÝP EDÝN

Twitter Facebook youtube Flickr RSS Feed