ÖZET /
ABSTRACT

Endüstride fermantasyon ile etil alkol üretiminin büyük bir k
ısmı kesikli proseslerde
gerçekle
ştirilmektedir. Kesikli fermantasyonda son ürün inhibisyonu nedeniyle seyreltik ürün
elde edilmektedir. Son y
ıllarda, seyreltik etil alkol çözeltisinin saflaştırılması üzerine
ara
ştırmalar artmıştır. Alternatif ayırma metotlarından biri de sıvı-sıvı ekstraksiyon
prosesleridir. S
ıvı–sıvı ekstraksiyon proseslerinde en önemli parametrelerden biri çözücünün
mayalar ve fermantasyon üzerine etkisidir. Bu çal
ışmada, çözücü olarak seçilen oleil alkolün
mayalar
ın ve fermantasyon üzerinde inhibisyon etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Oleil
alkolün mayalar (
Saccharomyces cerevisiae) için yaşamsal uygunlukta bir çözücü olduğu
saptanm
ıştır.
Su+Etil alkol+Oleil alkol üçlü sisteminin çözünürlük e
ğrisi fermantasyon sıcaklığında
(303
±0.2 K) incelenmiştir. Etil alkolün oleil alkol içindeki dağılma katsayısı deneysel olarak
ölçülmü
ştür.

The most used method for production of ethyl alcohol is batch fermentation process. In the
batch fermentation, a diluted product is obtained because of inhibition of the last product. In
recent years, the studies concerning purification of the dilute ethyl alcohol has increased.
One of the alternative methods is liquid-liquid extraction process.
It was determined that oleil alcohol has not negative effect on the yeast (Saccharomyces
cerevisiae) and fermentation. Oleil alcohol is a biocompatible extractant for ethyl alcohol.
Experimental liquid-liquid equilibrium of Water+Ethyl alcohol+Oleil alcohol system was
examined at 303
±0.2 K. The distribution coefficient of ethyl alcohol in the oleil alcohol was

measured at 303
±0.2 K

http://www.forumfood.org/zyr/indir.php?file=6825dea988.pdf