Bir çok işyerimizde henüz İş Güvenliği Sistemlerinin tam olarak kurulamadığı düşünüldüğünde İş Güvenliği Uzmanlarının sorumluluklarının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bilindiği gibi İş Güvenliği Kurul toplantılarının sekretarlığını İş Güvenliği Uzmanları yapmaktadırlar. Bu sebeple orta ve küçük ölçekli işyerlerinde yükün büyük kısmı uzmanların üzerinde toplanmaktadır. Kurul toplantıları için gündemi oluşturmak üyeleri toplantıya davet etmek toplantıyı yönetmek ve kurul toplantı tutanağını hazırlayıp yayınlamak hep İş Güvenliği Uzmanının sorumluluğunda görülmüştür.

Bu sebeple İş Güvenliği Uzmanları İSG Sistemi içerisinde önemli yer tutan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarına sahip çıkmalı ve gereken titizliği götermelidir.

Ayrıca Saha denetimleri kurul toplantılarından hemen sonra üyeler dağılmadan gerçekleştirilmelidir. Özellikle çok yoğun olan işveren veya vekillerini sahaya indirmek her zaman mümkün olmamaktadır. Üyelerin tamamına saha denetleme formu verilmeli ve uygunsuzluk bulmaları istenmelidir.
İ
ş güvenliğine yönelik yıllık eğitim planları çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda en geç yıl sonunda hazırlanmalıdır. Yıl içerisinde eğitimlerin gerçekleştirilmesinin takipçisi olunmalıdır.
İş güvenliği uzmanları olarak en geç çeyrek periyotlarda (üç ayda bir) yönetime sunuşlar gerçekleştiriniz. Bu sunuşlarda
•İş Güvenliği Kurul toplantılarında tespit edilen uygunsuzluklar ve gerçekleştirlme oranları
•Saha auditlerinde (denetimlerde) tespit edilen uygunsuzluklar ve giderilme oranları
•Gerçekleştirilen risk değerlendirme faaliyetleri tespit edilen kabul edilemeyen riskler ve bunlarla ilgili olarak yapılan faaliyetler
•Gerçekleşen iş kazalarının belirlenmiş hedeflere uygun gidip gitmediği varsa sapma sebepleri anlatılmalıdır.

Gerçekleşen tüm kazaların kayıtları tutulmalıdır. İlk yardım ile veya ramak kala gerçekleşen kazalar mutlaka incelenmeli ve kök sebepleri bulumalıdır. Büyük kazaları önlemenin yolulunun küçük kazaların analiz edilip tedbir alınmasından geçtiği unutulmamalıdır.

İş güvenliği uzmanlarının "iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmeliği" Madde 12'de tanımlanmış ve yerine getirmekle yükümlüdür tutulduğu görevler aşağıda belirtilmiştir.
a) İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak işyerinde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak,
b) İşyerindeki tehlikelerin tanımlanmasını ve risk değerlendirmesinin yapılmasını, tehlikelerin ortadan kaldırılmasını ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için önerilerde bulunmak, bu hususlarla ilgili işverene rapor vermek,
c) İşin ve işyerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümlere dayalı değerlendirme yapmak, alınması gerekli güvenlik önlemleri konusunda, çalışanların veya temsilcilerinin görüşünü de alarak işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak,
d) İşyerinde yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümleri planlamak, hazırlanan planların uygulanmasını sağlamak,
e) Risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ani veya yakın tehlike durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum planlarını hazırlamak ve gerekli tatbikatların yapılmasını sağlamak,
f) Yangın ve patlamaların önlenmesi, yangın ve patlama durumunda önlemlerin alınması, yangından korunma teçhizatı ve araçlarının kontrol edilmesi, yangın ekiplerinin oluşturulması, yangın tatbikatı gibi yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmalarını yönetmek ve ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak,
g) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarına katılmak, kurula işyerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi vermek ve önerilerde bulunmak,
h) İşyeri Sağlık Birimi ile işbirliği içinde çalışarak işyerinin sağlık ve güvenlik durumunu, işyerinde olabilecek kaza ve meslek hastalıklarını işyeri hekimi ile değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarına göre önleyici faaliyet planlarını yapmak ve uygulanmasını sağlamak,
i) İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak düzeltici faaliyet planlarını yapmak ve uygulanmasını sağlamak,
j) İşyerinde yapılan inceleme ve araştırmalar için yöntemler geliştirmek, bu yöntemlerle ilgili çalışanları bilgilendirmek, her incelemeden sonra inceleme formlarını doldurmak ve gereği için işverene bildirerek sonuçlarını takip etmek, formların değerlendirme ve izlenmesi amacıyla muhafazasını sağlamak,
k) İşyerine yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması halinde; kurulacak sistem veya alınacak makine ya da cihaz ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yaparak sağlık ve güvenlik yönünden aranan özellikleri belirlemek ve bu özelliklere uygun sistemin kurulması, makine veya cihazın alınması için işverene rapor vermek,
l) Uygun nitelikteki kişisel koruyucuların seçimi, sağlanması, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve önerileri hakkında işverene rapor vermek,
m) İşyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla verilecek eğitimin kimlere verileceği, kapsamı, kimlerin vereceği, süresi ve eğitimin sürekliliğinin sağlanması konusunda işverene önerilerde bulunmak.