Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri kapsamındaki illerde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi çerçevesinde 2014-2108 yılları arasında hibe desteği programı uygulanacak.

Karar kapsamında kurulu veya kurulacak işletmelere yeni inşaat veya tadilatta yüzde 50, damızlık boğa, koç ve teke alımında yüzde 80 hibe desteği ödemesi yapılacak.Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın talebi üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 19 Mart 2014 tarihinde kararlaştırıldı. Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerinde bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerinin kurulması için yapılacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesini amaçlıyor.Hibe desteği hakkında bir basın bülteni yayınlayan Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sırrı Yılmaz; karar kapsamında, Türkvet sistemine göre işletmesi aktif olan yetiştiricilere; büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 49 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır ve ağıl yapımı, tadilatı ve kapasitelere uygun damızlık erkek materyal (boğa, koç, teke) alımına hibe desteği uygulanacağını belirtti.

Hibe Desteği programı 2014-2018 yılları arasında uygulanacak.Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sırrı Yılmaz basın açıklamasında ?Karar kapsamında, kurulu veya kurulacak işletmelere yeni inşaat veya tadilatta yüzde 50, damızlık boğa,koç ve teke alımında yüzde 80 hibe desteği ödemesi uygulanacak. Karar kapsamında gerçek veya tüzel kişilerce kurulacak işletmeler uygulanacak hibe desteğinden bir kez yararlandırılacak. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı uygulama esasları tebliğinde belirlenecek. Yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı ise ayni katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak. Her bir proje sahibi sadece bir projesi için nişe desteğinden yararlanabilecek. Bu karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanacak. Yatırımın tamamlanamaması halinde ek süre verilmesinde İl Proje Değerlendirme Komisyonu'nun uygun görüşü doğrultusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkili olacak. Karar uyarınca yapılacak ödemeler GAP, DAP, KOP ve DOKAP eylem planları kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ve Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinde yer alan sermaye transferleri ödeneklerinden karşılanacak. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak Ziraat Bankası'na destekleme tutarının yüzde 0.2'si oranında hizmet komisyonu ödenecek. Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamayacak. Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırımcılar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamayacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu Karar kapsamındaki aynı destek konularından yararlanan veya yararlanacak yatırımcılar bu kapsamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına müracaat edemeyecek. Bu fıkra hükümlerine uyulmaması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınacak. Hibe destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı alacak. Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilecek. İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen yetiştiricilere, Tarım Kanununun 23.maddesi hükümleri uygulanacak. Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek? dedi.