HIZLI DONDURULMUŞ GIDA MADDELERİ TEBLİĞİ
Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği
YayımlandığıR.Gazete: 13.01.2005-25699
Tebliğ No: 2004/46
Amaç
Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; hızlı dondurulmuş gıda maddelerinin tekniğine uygun vehijyenik şekilde üretilmesini, muhafazasını, depolanmasını, taşınmasını vepazarlanmasını sağlamak üzere özelliklerini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Tebliğ hızlı dondurulmuş gıda maddelerini kapsar. Bu Tebliğ dondurma veyenilebilir buzları kapsamaz.
Hukuki dayanak
Madde 3 - Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” ne göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bu Tebliğde geçen;
Hızlıdondurulmuş gıda maddeleri: Ürün tipine bağlı olarak mümkünolabildiğince çabuk maksimum kristalizasyonun sağlanması ile hızlı dondurmaişlemi uygulanan, ürünün tüm noktalarında termal stabilizasyonun –18oC veyadaha düşük seviyede sağlandığı, bu durumun sürekli korunduğu ve bu şekildepazarlandığı gıda maddelerini ifade eder.
HIZLI DONDURULMUŞ GIDA MADDELERİ TEBLİĞİ
Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği
Yayımlandığı R.Gazete: 13.01.2005-25699
Tebliğ No: 2004/46
Amaç
Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; hızlı dondurulmuş gıda maddelerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesini, muhafazasını, depolanmasını, taşınmasını ve pazarlanmasını sağlamak üzere özelliklerini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Tebliğ hızlı dondurulmuş gıda maddelerini kapsar. Bu Tebliğ dondurma ve yenilebilir buzları kapsamaz.
Hukuki dayanak
Madde 3 - Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” ne göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bu Tebliğde geçen;
Hızlı dondurulmuş gıda maddeleri: Ürün tipine bağlı olarak mümkün olabildiğince çabuk maksimum kristalizasyonun sağlanması ile hızlı dondurma işlemi uygulanan, ürünün tüm noktalarında termal stabilizasyonun –18oC veya daha düşük seviyede sağlandığı, bu durumun sürekli korunduğu ve bu şekilde pazarlandığı gıda maddelerini ifade eder.