1. AMAÇ:

Bu prosedürün amacı, şirketimizde kaliteye ulaşmaya uygun bir sistemin oluşturulduğunu, kaliteyle ilgili faaliyetlerin ve ilgili sonuçlarının bu Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunu, uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sisteminin belirlenen kalite hedeflerini sağlamadaki etkinliğini tespit etmek için belirli aralıklarla yapılan İç Denetim faaliyetleri konusunda yazılı bir yöntem oluşturmak ve konu ile ilgili sorumlulukları belirlemektir.
2. SORUMLULUK:
Bu prosedürün uygulanmasından Tetkikçiler ve Yönetim Temsilcisi sorumludur.
3. PROSEDÜR:
Şirketimizde her yılın Ocak ayında, Yönetim Temsilcisi tarafından denetlenecek bölümler ve bölümlerin denetlenecekleri tarihleri gösteren İç Tetkik Planı hazırlanır. İç Tetkik Planı, Genel Müdür tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya alınır. Bu plan ilgili birimlere kontrollü olarak dağıtılır.
Firmamızda ürün kalitesiyle ilgili çalışan tüm bölümler 7 başlık halinde incelenir.(KYS denetimi, Üretim denetimi,Depo denetimi, Yönetim denetimi, Gıda güvenliği ekibi denetimi, Satın alma denetimi, Satış pazarlama denetimi)KYS Denetimi yılda iki, Yönetim Denetimi yılda bir, Üretim ve Depo Denetimi yılda iki, Gıda güvenliği yönetimi yılda iki, Satın alma yılda bir, Satış bölümü yılda bir kez denetlenir. Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasındaki aksaklıkların fazlalaşması durumunda, üst yönetim tarafından Tetkiklerin sıklığı arttırılabilir. İç Tetkiklerin planlanan tarihte olamaması durumunda Yönetim Temsilcisi tarafından plan revize edilir.
Yönetim Temsilcisi tarafından Tetkikleri yapan kişiler ya firma dışından ya da firmamız personeli arasından;
- Kalite Sistemi Tetkiklerinin yapılmasında esas alınan standartlar hakkında bilgi sahibi olan,
- İnceleme, soruşturma, değerlendirme ve rapor yazma ile ilgili Tetkik tekniklerine sahip,
- Planlama, organize etme, iletişim ve yönlendirme gibi bir Tetkik yönetimi için gerekli ek becerileri olan,
- İç Tetkik Görevlisi eğitimi almış,
Kişiler arasından seçilir. İç Tetkik yapacak personelin denetlenen faaliyetle doğrudan sorumluluğu olmamasına, bağımsız olmasına dikkat edilir.
1-ISO 9001:2015-Kalite Yönetim Sistemi Tetkiki:
ISO 9001:2015 Standartlarına göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin, etkinliğinin, takibi ve devamlılığının sağlanması, eksiklerin , uygunsuzlukların tespit edilerek giderilmesi ve kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin hedefe ulaşılmasında yeterli olup olmadığının takibi için bir tetkik sistemi oluşturmaktır.

Tetkik için ISO 9001:2015 Standardının maddelerinden, uygulanan prosedürlerin anahtar faaliyetlerinden, talimat, form, şartname gibi diğer kalite sistemi dokümantasyonundan, bir önceki Tetkik sonuçlarından, Tetkik edilecek bölümün organizasyon yapısından yararlanılır. İç Tetkik soruları belirli bir mantık sırasını takip eder, tespit notları ile Tetkikin detayları İç Tetkik Raporu üzerinde belirlenir.
İç Tetkik açılış toplantısı ile başlar. Bu toplantıya Yönetim Temsilcisi, Bölüm Sorumlusu, Tetkikçi ve Bölüm Sorumlusunun belirleyeceği diğer ilgili kişiler katılır. Bu toplantıda İlgili Bölüm Sorumlusu; Tetkikin kapsamı, raporlama, düzeltici faaliyetler ve takip Tetkikleri hakkında bilgilendirilir.
Tetkikin yürütülmesi sırasında Tetkikçi açık ve anlaşılabilir sorular sorar. Bu soruları sorarken ISO 9001:2008 Standardı, prosedürler vb. dokümanlardan yararlanır. Bulgularının ve tespitlerinin diğer faaliyetler üzerindeki etkilerini incelerken, bu bulgu ve tespitlerini mutlaka objektif delillere dayandırır. Gözlemlerini mevcut durum üzerinde yaparak bunlara ilişkin notlar tutar.
2-ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Sistem Tetkiki:
Firmamızda kurulan ISO 22000:2005 sisteminin etkinliği ve yeterliliğinin gözlenmesi amacı ile mevcut yazılı standartlar, prosedürler, talimatlar, yönetmelikler, yasal gereklilikler, iş akış şemaları, ISO 22000:2005 Planları, Hammadde ve Ürün tanımları, formlar gibi dokümanların, kuruluşun ISO: 22000 sistemine göre yeterliliği, uygulanma derecesi ve etkinliğinin belirlenmesi ve bu hususlar doğrultusunda nesnel veriler bulunması, zayıf noktaların tespiti ve uygunsuzlukların nesnel bulgularla tanımlanması için, Sistem Tetkikçileri ve İç Tetkik Sorumlusu tarafından, planlanarak ve dökümante edilerek gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirme çalışmalarıdır. ISO 22000:2005 tetkiki esnasında ISO 22000:2005 Soru Listesinden faydalanılır.
Tetkik sırasında alınan notlar karşılaştırılıp, değerlendirilerek denetime tabi tutulan bölümde Kalite Yönetim Sistemine aykırı durumlar, eksiklikler, hatalar uygunsuzluk olarak belirtilir. Uygunsuzluklar İç Tetkik Raporuna kaydedilir. Çözümlenemeyen ve anlaşılamayan hususlarda konu, Genel Müdürün hakemliğine bırakılır.
Tetkikin tamamlanmasından sonra bölüm yöneticisi ve gerektiğinde ilgili diğer yöneticilerle toplantı yapılır. Uygunsuzluklar, tavsiyeler (hata olmayıp, ileride hataya yol açabilecek durumlar) belirtilir.
Denetim sonrasında, denetim ekibi gerekli görüşmeleri yapar ve gerekli durumlarda düzeltici faaliyet istek formu doldurulur, düzeltici ve önleyici faaliyet prosedürü uygulanır. İç Tetkik Raporları, düzeltici faaliyetlerin ve düzeltici faaliyetlerin tamamlanma sürelerinin belirlenmesi amacıyla, Yönetim Temsilcisine verilir.
Düzeltici faaliyet çalışmaları Yönetim Temsilcisi tarafından takip edilir. Düzeltici faaliyet tamamlanma süresi sonunda, düzeltici faaliyetin uygulanıp uygulanmadığı, uygulandıysa etkinliğin belirlenmesi amacıyla takip tetkikleri yapılır. Düzeltici faaliyet problemin çözümü için yeterli olmamış ise yeni uygunsuzluk raporu düzenlenir.
Düzeltici faaliyetin amacına ulaşmaması, uygunsuzlukların ortadan kaldırılamaması durumunda, Yönetim Temsilcisi, Genel Müdüre yazılı bilgi verir. Yılda bir kez yapılan Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesi Toplantılarında, İç Tetkik Raporları ve ilgili düzeltici faaliyet çalışmaları esas alınır.
4. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

İç Tetkik Planı
İç Tetkik Soru Listesi ve Raporu