PROSEDÜRÜN AMACI : Önemli kirletici kaynaklarda ortaya çıkan kirleticilerin ölçülmesi ve zaman içinde izlenmesidir.

PROSEDÜRÜN KAPSAMI : Bu prosedür firmanın önemli çevre yönlerinden kaynaklanan atıklarının miktar ve değişimlerini, katı ve sıvı atıkların izlenmesini, taşeronların faaliyetlerinden kaynaklanan kirleticilerin izlenmesin kapsar.

PROSEDÜRDEN SORUMLULULAR : Genel Müdür, Üretim Müdürü, Hammadde Müdürü, Teknik İşler Müdürü, Kalite Kontrol Müdürü, Personel Müdürü, Satınalma Müdürü, Çevre Sorumlusu

PROSEDÜR

Çevre ile ilgili yönetmeliklerce belirlenen parametrelerin ölçümleri yasa özetlerinde belirtilen sorumlular tarafından yönetmelikte öngörülen periyotlarda yaptırılır. Firma çevre ile ilgili parametreleri ölçecek parametre ve ekipman imkanına sahip değildir. Yeni bir malzeme kullanımı, proses / ekipman değişikliğinde Çevre Birimi bilgilendirilir. Çevre Birimi ilgili mevzuata göre konuyu değerlendirerek yeni ölçüm ihtiyacını belirler.

Kuruluş dışı ölçümler yasa özetlerinde belirtilen kuruluşlara yaptırılır.

Ölçme sonuçlarının standartları aşması halinde gerekli iyileştirmeler ilgili departmanlarca yapıldıktan sonra tekrar ölçtürülür.

Bütün parametre değerleri yönetmeliklerde belirtilen sınırları sağlayıncaya kadar iyileştirme ve ölçümlere devam edilir.

Bütün parametrelerin standartları sağlaması halinde ise belirli periyotlarla ölçüm yaptırılır ve kirletici unsurlarla ilgili parametrelerin değişimi izlenir.

İmalat ve hammadde atıkları, Üretim ve Hammadde Müdürlükleri tarafından izlenir ve atık raporlarında belirtilir. Bu veriler hedefler ile mukayesede kullanılır ve yönetimin gözden geçirme toplantısına baz teşkil eder.

Zararlı sıvı, katı atıklar (aküler , yağlar v.b.) Teknik İşler Müdürlüğü tarafından izlenir.

Atıkların verildiği taşeronların (hurdacıların) faaliyetlerinden kaynaklanabilecek muhtemel kirleticilerin izlenmesi için ya taşerondan taahhüt alınır yada sözleşme yapılır.

Ölçme, izleme sonuçları kalite kayıtları listesinde belirtilen sorumlular tarafından muhafaza edilir.


Destek Dökümanlar
Çevre envanter raporu
Ölçme ve izleme raporları/kayıtları