Risk Analizi

Yeni ISG (İş Sağlığı ve Güvenliği) anlayışımızın temel taşlarından biri risk değerlendirmesidir. Bu alanda çıkarılmış yönetmelilkerin birçoğunda risk konularının dile getirilmesi, “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” içerisinde risk ve değerlendirilmesinden 26 kez bahsedilmesi konunun önemini daha iyi ortaya koymaktadır. Bununla birlikte pek çoğumuzun az veya eksik bilgiye sahip olduğumuz bu konuda katkı sağlamak bakımından bu doküman rehber olması bakımından hazırlanmıştır.

İşyerlerinde, çalışma ortamı ve şartlarında veya çevrede mevcut olan tehlikeleri sistematik yöntemlerle belirleyerek, riskleri ortaya çıkarmak ve kontrol edebilmek için yapılan çalışmaların bütünü olarak tanımladığımız ve uygulanması yasal bir zorunluluk olan risk değerlendirme ile ilgili birçok yeni tanım karşımıza çıkmıştır.

Bunlar;

Tehlike: Çalışma ortam ve şartlarında mevcut olan yada dışarıdan gelebilecek kapsamı belirlenmemiş, maruz kalacak çalışanlara, işyerine ve çevreye; Bir zarar, hasar veya yaralanma oluşturabilme potansiyeli bulunan kaynak durum,

Risk: Tehlikeli durumun meydana gelme ihtimali ile gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkaracağı zarar, hasar veya yaralanmanın şiddetinin bileşkesi,

Kabul edilebilir risk: Kanuni zorluklar ile işletmenin kendi “İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası” dikkate alındığında, kabul edebilecek düzeye indirilmiş risk,

Tehlike ve riskleri ortadan kaldırmamız veya kabul edilebilir seviyelere indirmemiz, kontrol altına almamız, bundan daha öte yönetebilmemiz için, tehlike ve risklerin; Nelerden ve nerelerden kaynaklandığını iyi bilmemiz gerekmektedir. Bunun için şu sorulara cevap aramamız gerekmektedir.

• İş yerindeki mevcut riskler nelerdir?
• Nerelerden kaynaklanmaktadır?
• Kimleri etkilemektedirler?
• Kabul edilir risk sınırları içerisinde midir?

Risk değerlendirme ekibi oluşturulup eğitimleri tamamlandıktan sonra aşağıdaki metodlar uygulanmalıdır.

a) Planlama
b) İşyerinde Yürütülen Çalışmaların Sınıflandırılması
c) Bilgi ve Veri Toplama
Risk değerlendirme faaliyetlerinde aşağıdaki adımlar uygulanır.

1:Adım: Tehlike kaynaklarının belirlenmesi:
2.Adım: Risk değerlendirme
3.Adım: Kontrol tedbirlerine karar verme