Baş*ta pro*te*in ol*mak üze*re, vi*ta*min ve mi*ne*ral*ler açı*sın*dan zen*gin olan ve bes*len*me zin*ci*rin*de ha*ya*ti bir yer tu*tan kır*mı*zı et, saç, cilt ve tır*nak sağ*lı*ğı açı*sın*dan da son de*re*ce önem*li.

Prof. Dr. Ümit Gür*büz ?Sağ*lık*lı saç, cilt ve tır*nak*la*ra sa*hip ol*mak için A, D ve B12 gi*bi vi*ta*min*le*rin ya*nı sı*ra, çin*ko, de*mir gi*bi mi*ne*ral*ler*le pro*te*inin ye*ter*li ve den*ge*li mik*tar*da alın*ma*sı ge*re*ki*yo*r? de*di.

Kır*mı*zı et*te bu*lu*nan ka*li*te*li pro*te*in, ay*nı za*man*da saç tel*le*ri*ni ve tır*na*ğı oluş*tu*ran ke*ra*ti*nin de ya*pı*sın*da bu*lu*nu*yor. Ye*te*ri ka*dar kır*mı*zı et tü*ket*me*yen ki*şi*le*rin saç ve tır*nak*la*rı can*sız*la*şı*yor, in*ce*li*yor, cil*di sağ*lık*sız bir gö*rü*nüm alı*yor.

Kır*mı*zı etin de*mir ve çin*ko açı*sın*dan da iyi bir be*sin kay*na*ğı ol*du*ğu*nu be*lir*ten Prof. Dr. Gür*büz ?Kır*mı*zı et*te bu*lu*nan de*mir, saç tel*le*ri*nin bü*yü*me*si, sağ*lık*lı ve da*ya*nık*lı ola*bil*me*si için önem ta*şı*yor. De*mir ek*sik*li*ği olan ki*şi*ler*de, saç kök*le*ri ye*te*rin*ce bes*len*me*di*ği için dö*kül*me ya*şa*na*bi*lir, tır*nak*lar*da kı*rıl*ma gö*rü*le*bi*li*r? di*ye ko*nuş*tu.