1 sonuçtan 1 ile 1 arasý
 1. #1
  bugboys çevrimdýþý Üyelik tarihi: 28.10.2015 Son online zamaný: 09.05.2019

  Mesajlarý
  3
  Konularý
  3
  Eklentileri
  2
  Kredisi
  105
  Harcanan
  29
  Kalan
  76

  Standart Süt Endüstrisi Staj Raporu

  : Süt Endüstrisi Staj Raporu
  : Word
  : .......

  ÝÇÝNDEKÝLER

  ÞEKÝLLER LÝSTESÝ………………………………………………………………... 5
  ÇÝZELGELER LÝSTESÝ…………………………………………………………….. 6
  1.GÝRÝÞ………………………………………………………………………………. 7
  1.1. Stajýn Konusu………………………………………………………………….... 7
  1.2. Stajýn Amacý…………………………………………………………………….. 7
  2.YAZ STAJININ YAPILDIÐI KURULUÞ HAKKINDA BÝLGÝLER…………….. 8
  2.1.Kuruluþun Adý…….…………………………………………………................... 8
  2.2.Kuruluþun Yeri……...……………………………………………………………. 8
  2.3.Kuruluþun Tarihçesi ve Kuruluþ Hakkýnda Bilgiler……………………………... 8
  2.4.Kuruluþun Organizasyon Þemasý……………. …………………………………. 10
  3.PEYNÝRÝN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ ve ÖNEMÝ………………………………….. 11
  4.PEYNÝRÝN HAMMADDESÝ SÜT………………………………………………... 13
  4.1.SÜTÜN BÝLEÞENLERÝ………………………………………………………… 14
  5.SÜT ALIM BÖLÜMÜ VE ÖZELLÝKLERÝ………………………………………. 16
  6.SÜT ve SÜT ÜERÜNLERÝ ANALÝZ LABORATUVARI………………………. 16
  6.1.SÜTÜN KABULÜNDE YAPILAN ANALÝZLER……………………............... 18
  6.1.1.Çið Sütte SH Analizi…………………………………………………............... 18
  6.1.2.Ph Metre Ýle Asitlik Belirleme………………………………………………… 18
  6.1.3.Sütte Brix (kuru madde) Analizi……………………………………………… 18
  6.1.4.Sütte % Yað Oranýnýn Belirlenmesi…………………………………………... 19
  6.1.5.Sütte Tuz Tayini……………………………………………………………… 19
  6.1.6.Sütte Soda Aranmasý…………………………………………………………... 19
  6.1.7.Kaynatma testi………………………………………………………………… 19
  6.1.8.Sütte Peroksit Aranmasý………………………………………………………. 20
  6.1.9.Sütte Antibiyotik Analizi……………………………………………………… 20
  6.1.10.Süte Ýlave Edilen Su Tayini…………………………………………………... 21
  6.1.11.Alkol Testleri…………………………………………………………………. 21
  6.1.12.Sütte Nitrat-Nitrit Testi………………………………………………………... 21
  6.1.13.Sütte Yoðunluk Belirlenmesi…………………………………………………. 21
  6.1.14.Sütte % Kazein Testi…………………………………………………............. 22
  6.2.ÜRÜNLERDE YAPILAN KÝMYASAL ANALÝZLER………………………... 23
  6.2.1.P.A.S.(Peynir Altý Suyunda) YAPILAN ANALÝZLER………………............. 23
  6.2.1.1.Peynir Altý Suyunda SH Analizi…………………………………………….. 23
  6.2.1.2.Peynir Altý Suyunda pH Metre ile Asitlik Belirleme……………………….. 23
  6.2.1.3.Peynir Altý Suyunda Brix Analizi……………………………………........... 24
  6.2.1.4.Peynir Altý Suyunda % Yað Oranýnýn Belirlenmesi…………………........... 24
  6.2.2.TELEME ÝÇÝN YAPILAN KÝMYASAL ANALÝZLER……………………. . 25
  6.2.2.1.Kuru Madde de ve Yaðsýz Kuru Madde de (%) Yað Tayini……………….. 25
  6.2.2.2.Ph Metre Ýle Telemenin Asitliðinin Belirlenmesi……………………........... 25
  6.2.3.PAKETLENMÝÞ ÜRÜNLERDE YAPILAN KÝMYASAL ANALÝZLER……………………. . 25
  6.2.3.1.Kuru Madde (% R) Tayini………………………………………………….. 25
  6.2.3.2. % Yað Tayini………………………………………………………………. 26
  6.2.3.3.Ürünlerde Tuz Miktarý Tespiti………………………………………............ 26
  6.2.3.4.SH Analizi……………………………………………………………. …….. 27
  6.2.3.5.Ph Metre Ýle Ürünlerin Asitliðinin Belirlenmesi……………………............ 27
  6.2.4. PAKETLENMEMÝÞ ÜRÜNLERDE YAPILAN KÝMYASAL
  ANALÝZLER……………………………………………………………………….. 27
  6.2.4.1.Kuru Madde (% R) Tayini…………………………………………………. 27
  6.2.4.2.Ph Metre Ýle Ürünün Asitliðinin Belirlenmesi………………………........... 28
  6.2.4.3.Tereyaðýnda % Yað Tayini………………………………………………… 28
  6.3.SULARDA YAPILAN KÝMYASAL ANALÝZLER……………………........... 28
  6.3.1.Sularda Sertlik Tayini…………………………………………………........... 28
  6.3.2.Sularda Klor Tayini……………………………………………………............ 29
  7.MÝKROBÝYOLOJÝ LABORATUVARI………………………………………….. 29
  7.1.MÝKROBÝYOLOJÝ LABORATUVARINDA YAPILAN EKÝM ve
  ÝÞLEMLER………………………………………………………………………… 30
  7.1.1.Toplam Bakteri Tayini……………………………………………………….. 30
  7.1.2.Toplam Koliform Bakteri Tayini…………………………………………….. 30
  7.1.3.E.coli Tayini………………………………………………………………….. 31
  7.1.4.Küf-Maya Tayini…………………………………………………………….. 32
  7.1.5.Clostrudium Perfingens Tayini………………………………………………. 32
  7.2.ÝÞLETME HÝJYEN SANÝTASYON MÝKROBÝYOLOJÝK
  KONTROLÜ……………………………………………………………………….. 33
  8.ÜRETÝM BÖLÜMÜ………………………………………………………........... 35
  8.1.KAÞAR PEYNÝRÝ ÜRETÝMÝ………………………………………………….. 35
  8.1.1.KAÞAR PEYNÝRÝNÝN FÝZÝKSEL, KÝMYASAL ve MÝKROBÝYOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ……...... 35
  8.1.2.KAÞAR PEYNÝRÝNÝN ÜRETÝM AÞAMALARI…………………………… 37
  8.1.2.1.Çið Süt Alýmý………………………………………………………………. 37
  8.1.2.2.Pastörizasyon………………………………………………………………. 37
  8.1.2.3.Mayalama………………………………………………………………….. 37
  8.1.2.4.Teleme ve Teleme Kesme…………………………………………………. 37
  8.1.2.5.Fermantasyon………………………………………………………………. 38
  8.1.2.6.Haþlama……………………………………………………………….......... 38
  8.1.2.7.Gramajlama ve Kalýba Dökme………………………………………........... 38
  8.1.2.8.Kalýp Çevirme ve Dinlendirme…………………………………………….. 38
  8.1.2.9.Ambalajlama ve Soðuk Hava Deposu………………………………........... 38
  8.2.BEYAZ PEYNÝR ÜRETÝMÝ……………………………………………........... 40
  8.2.1.BEYAZ PEYNÝR ÜRETÝM AÞAMALARI……………………………. …… 40
  8.2.1.1.Çið Süt Alýmý………………………………………………………………. 40
  8.2.1.2.Pastörizasyon………………………………………………………………. 40
  8.2.1.3.Mayalama……………………………………………………………........... 41
  8.2.1.4.Kýrýlma………………………………………………………………........... 42
  8.2.1.5.Baskýlama (presleme)……………………………………………………….. 42
  8.2.1.6.Porsiyonlama………………………………………………………......... ...... 42
  8.2.1.7.Salamura…………………………………………………………………… 42
  8.2.1.8.Olgunlaþtýrma………………………………………………………………. 44
  8.2.1.9.Ambalajlama………………………………………………………………. 44
  8.2.1.10.Depolama………………………………………………………………… 44
  8.2.2.BEYAZ PEYNÝRÝN FÝZÝKSEL, KÝMYASAL ve MÝKROBÝYOLOJÝK
  ÖZELLÝKLERÝ………………………………………........................ ...................... 45
  8.3.SÜRÜLEBÝLÝR ERÝTME PEYNÝRÝ ÜRETÝMÝ………………………………. 45
  8.3.1.SÜRÜLEBÝLÝR ERÝTME PEYNÝRÝ ÜRETÝM AÞAMALARI……………... 47
  8.3.1.1.Hammadde Seçimi…………………………………………………………. 47
  8.3.1.2.Parçalama…………………………………………………………………... 47
  8.3.1.3.Karýþtýrma………………………………………………………………….. 47
  8.3.1.4.Piþirme-Eritme……………………………………………………………... 48
  8.3.1.5.Paketleme…………………………………………………………………... 49
  8.3.1.6.Soðutma……………………………………………………………………. 49
  8.3.2.SÜRÜLEBÝLÝR ERÝTME PEYNÝRÝNÝN FÝZÝKSEL, KÝMYASAL ve
  MÝKROBÝYOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ……………………………………………... 50
  8.3.3.ERÝTME PEYNÝRÝNDE GÖRÜLEN HATALAR………………………….. 51
  8.3.3.1.Dýþ Kýsýmlarda Görülen Hatalar…………………………………………… 51
  8.3.3.2.Peynirin Hamurunda Oluþan Hatalar………………………………………. 51
  8.3.3.3.Koku ve Lezzet Hatalarý…………………………………………………… 52
  8.4.LOR PEYNÝRÝ ÜRETÝMÝ……………………………………………………... 52
  8.4.1.LOR PEYNÝRÝ ÜRETÝM AÞAMALARI……………………………………. 53
  8.4.1.1.P.A.S ( Peynir Altý Suyu)…………………………………………………... 53
  8.4.1.2.Isýl Ýþlem……………………………………………………………………. 53
  8.4.1.3.Lorun Ayrýlmasý……………………………………………………………. 53
  8.4.1.4.Lorun Süzülmesi…………………………………………………………… 53
  8.4.1.5.Paketleme ve Depolama…………………………………………………… 53
  8.4.2.LOR PEYNÝRÝNÝN FÝZÝKSEL, KÝMYASAL ve MÝKROBÝYOLOJÝK
  ÖZELLÝKLERÝ………………………………………........................ ...................... 53
  8.5.TEREYAÐI ÜRETÝMÝ………………………………………………………… 54
  8.5.1.TEREYAÐI ÜRETÝM BASAMAKLARI…………………………………… 55
  8.5.1.2.Seperasyonla Kremanýn Ayrýlmasý………………………………………… 55
  8.5.1.3.Olgunlaþtýrma…………………………………………………….…………. 55
  8.5.1.4.Yayýklama, Yýkama ve Yoðurma………………………………………….. 56
  8.5.1.6.Paketleme ve Depolama…………………………………………………… 57
  8.5.2.TEREYAÐININ FÝZÝKSEL ve KÝMYASAL
  ÖZELLÝKLER........................................ .............................................. 57
  8.6.SÜZME YOÐURT ÜRETÝMÝ…………………………………………………. 57
  8.6.1. SÜZME YOÐURT ÜRETÝM AÞAMALARI………………………………. 57
  8.6.1.1.Çið Süt Alýmý………………………………………………………………. 57
  8.6.1.2.Isýl Ýþlem ve Soðutma………………………………………………………. 57
  8.6.1.3.Starter Kültür Ýlavesi……………………………………………………….. 58
  8.6.1.4.Ýnkübasyon………………………………………………………………….. 59
  8.6.1.5.Soðutma ve Süzülme………………………………………………………... 59
  8.6.1.7.Ambalajlama ve Depolama………………………………………………… 59
  8.6.2.SÜZME YOÐURDUN FÝZÝKSEL, KÝMYASAL ve MÝKROBÝYOLOJÝK
  ÖZELLÝKLERÝ………………………………………........................ ...................... 59
  9.PAKETLEME ÜNÝTESÝ………………………………………………………… 60
  10.SONUÇ…………………………………………………………………………. 61
  11.KAYNAKLAR…………………………………………………………………. 62


       Dosya Þifresi : www.forumfood.net
   (Þifre alanýna linki yazýn. Link þifredir!)
   Dosya Boyutu : 227.6 KB (Kilobyte)
   Ýndirme Sayýsý : 51 Kez

  Konu Çiðdem Coþkun tarafýndan (24.10.2016 Saat 12:53 ) deðiþtirilmiþtir.

Advertising

Advertising

Benzer Konular

 1. EtÝ Staj Raporu
  Ders Ödev ve Raporlarý, Staj Raporlarý forum içinde, yazan odtu123
  Yorum: 0
  Son Mesaj: 07.04.2015, 18:27
 2. süt staj raporu
  Süt ve Süt Ürünleri forum içinde, yazan sahdarms
  Yorum: 0
  Son Mesaj: 27.07.2012, 07:19
 3. Edirne Yað Sanayi Staj Raporu, Beer-Lambert Deney Raporu
  Ders Ödev ve Raporlarý, Staj Raporlarý forum içinde, yazan p_ozn
  Yorum: 0
  Son Mesaj: 02.03.2012, 23:36
 4. Eti staj raporu
  Ders Ödev ve Raporlarý, Staj Raporlarý forum içinde, yazan ugur352
  Yorum: 20
  Son Mesaj: 11.03.2010, 15:25
 5. STAJ RAPORU
  Ürün ve Üretim Konusunda Destek forum içinde, yazan sellinizmir
  Yorum: 2
  Son Mesaj: 25.06.2008, 20:55

Bu Konudaki Etiketler

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajýnýzý Deðiþtirme Yetkiniz Yok
 •  


HAKKIMIZDA

  GIDA GÜNDEMÝ 2007 YILINDA FORUMFOOD.NET ÝSMÝ ÝLE YOLA ÇIKMIÞ, BUGÜN 150 000 ÝN ÜZERÝNDE ZÝYARETÇÝ SAYISI ÝLE SEKTÖRE HÝZMET ETMEKTEDÝR.

TAKÝP EDÝN

Twitter Facebook youtube Flickr RSS Feed