Ticaret Bakanlığı, bazı tarım ürünleri ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik gözetime tabi tutulmasına ilişkin Tebliğ yayınladı.

Ticaret Bakanlığı, bazı tarım ürünleri ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik gözetime tabi tutulmasına ilişkin Tebliğ yayınladı.
Ticaret Bakanlığının Tebliğinde, muhtelif GTP?ler altında sınıflandırılan tarım ürünleri ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

[a href="https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200324-6.htm"]https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200324-6.htm???????[/a]

İleriye yönelik gözetim uygulaması hangi ürünleri kapsıyor?

Tebliğ; EK I?de gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) belirtilen sarımsak, muz, yeşil çay, siyah çay, Paraguay çayı, tatlı biber, kırmızı biber, aspir, ayçiçeği tohumu, yer fıstığı gibi ürünlerin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içeriyor.

Söz konusu ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve tebliğ ekindeki listede gösterilen kayıt merkezlerine kaydettirecekler. İthal işleminin kayda alındığına dair bir Kayıt Belgesi düzenlenecek.

İthalat ve başvurular

Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, Kayıt Belgesi veya elektronik ortamdaki kaydı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulacak.

Kayıt Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için tebliğ ekinde yer alan Kayıt Belgesi başvuru formunun doldurularak, formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde kayıt merkezlerinden birine iletilmesi gerekecek. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilecek.

Başvurunun sonuçlandırılması

Tam ve usulüne uygun olarak yapılan Kayıt Belgesi başvuruları, en geç 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırılacak.

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun, başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi veya bu yönde ciddi şüphe olması halinde söz konusu hususlar açıklığa kavuşturuluncaya kadar Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek.

Kayıt Belgelerinin geçerlilik süresi 45 (kırk beş) gün olacak ve bir Kayıt Belgesi birden fazla beyanname için kullanılamayacak ve süresi uzatılamayacak.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, Kayıt Belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5?ten (%5 dâhil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemeyecek.

Kayıt Belgesi üçüncü kişilere devredilemeyecek.

Tarım İzleme Komitesi

Tebliğ kapsamındaki eşyanın niteliği, menşei, değeri ve benzeri özellikleri ile ithalatının kayda alınmasına ilişkin belirlenen diğer iş ve işlemler hususunda İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde daha önce teşkil edilmiş olan Tarım İzleme Komitesi (Komite) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) tavsiye ve önerilerde bulunacak.

Yürürlükten kaldırılan tebliğlerin de sıralandığı Tebliğ, yayımı tarihini takip eden 45 inci gün yürürlüğe girecek. Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.