TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK No. 441 R. Gazete No. 20955(Mük.)
Tarihi: 7.8.1991 R.G. Tarihi: 9.8.1991

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kurulması; 6/6/1991 tarihli ve
3755 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca
7/8/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev ve Teşkilat

Amaç
Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, kalkınma plan ve
programları doğrultusunda, köylerin kalkındırılması, tarım ve
hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak, görev alanına giren altyapı
tesisleri ile tarımsal, sosyal ve ekonomik kamu hizmetlerinin
yürütülmesi için, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kurulmasına, teşkilat
ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Görev
Madde 2 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, kırsal bölgelerin
kalkındırılması, tarım, hayvancılık ve su ürünlerinin geliştirilmesi
için politikaların tespitine yardımcı olmak ve bunlardan görev alanına
girenleri uygulamak, tarım kesimi ve kırsal bölgelerin topyekün
geliştirilmesi için altyapı tesislerini yapmak ve yaptırmak,
b) Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak
üretim, tüketim ve girdi ihtiyaçları ile toprak, su, bitki, hayvan
varlığı ve benzeri tabii kaynakların korunması ve geliştirilmesi için
araştırma, inceleme, plan, program ve projeler yapmak ve yaptırmak,
c) Kullandıkları tarımsal kredi ve diğer girdilerin, temin,
tedarik ve dağıtımı ile ilgili hizmetlerde ve çiftçinin
teşkilatlanmasında yardımcı olmak, tarım ürünlerini destekleme
politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, tabii afetlerden zarar gören
çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım yapmak,
d) Gıda ve diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin kalite ve
standartlara uygun olarak üretimi, işlenmesi, korunması, pazarlanması
ve değerlendirilmesini temin ve düzenlemek için gerekli kontrol sistemi
ve kuruluşlarını tesis etmek, işletmek ve bu konularda çiftçinin
teşkilatlanmasında yardımcı olmak,
e) Kırsal yerleşme birimlerinin yol, su, kanalizasyon, elektrik,
iskan ihtiyaçlarını karşılamak, bunların ekonomik ve sosyal tesislere,
sağlıklı ve modern fiziki yerleşme imkanlarına kavuşmalarını sağlayacak
politikaları geliştirmek, arazi toplulaştırması yapmak ve bunlarla
ilgili araştırma, envanter, plan, proje yapmak ve yapılmasını sağlamak,
f) Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak, ve tüketim
taleplerini karşılamak için ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak, ihracat
imkanlarını geliştirmek üzere bitkisel üretim ve hayvancılıkta
verimliliği artırıcı tedbirleri almak ve üretimi çeşitlendirmek,
g) Tarım ve hayvancılık konularında araştırmalar yapmak, bunların
gerektirdiği ıslah, deneme, üretme, ürün işleme, istasyon, müessese,
laboratuvar ve benzeri tesisleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri kurup
işletmek isteyen özel sektöre yardımcı olmak, mevzuat çerçevesinde
gerekli izni vermek,
h) Verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi ailelerine
benimsetmek ve ülke düzeyinde yaygınlaştırmak amacıyla, tarımsal yayım
ve eğitim sistemi ve programları ile projelerini hazırlamak, uygulamak,
örnek çiftçi yetiştirmek üzere eğitim program ve projeleri uygulamak,
çiftçi kadınları ve kızlarına ev ekonomisi, çocukları ve gençlerine
teknik ve pratik çiftçilik öğretmek üzere tedbirler almak, uygulamalar
yapmak, örnek çiftçi yetiştirmek ve tarım yayımı ve eğitimi için her
türlü eğitim merkezi gibi tesisleri kurmak, kurslar açmak veya açtırmak,
i) Taşınır, taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını özel kanunlara
göre sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve tarım
dışında kullanılmaya tahsis edilecek araziyi tesbit etmek, bunların
kullanılmasına izin vermek için ilgili kuruluşlarla koordinasyon
sağlamak, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde
bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, fundalık, makilik,
çayır ve meraların altyapı tesislerini korumak ve verimlilik ilkesi ile
ıslah, imar ve ihya etmek,
j) Gıda konularında araştırmalar yapmak, pilot tesisler kurmak,
gıda kontroluna yardımcı olmak, diğer kuruluşlarla işbirliği içinde
Türk Gıda Kodeksinin hazırlanması ve uygulanmasını gerçekleştirmek,
gıda ve yem sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu
denetlemek, 1734 sayılı Yem Kanunu ile verilen işleri yapmak, yem
tescil ve kontrol hizmetlerini yürütmek,
k) Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar, haşereler
ve yabancı otlarla mücadele etmek veya ettirmek, bu konularda
araştırmalar yapmak, zirai mücadele ve zirai karantina planlarını,
yıllık uygulama programlarını ve projelerini yapmak, hastalık ve
zararlıların yayılmalarını önlemek için tedbirler almak, ithal ve ihraç
olunan bitkisel ürünleri hastalık ve zararlılar yönünden kontrol etmek,
iç ve dış karantina ilkelerini, sınırlayıcı ve yasaklayıcı tedbirleri
belirlemek, duyurmak, uygulamak, uygulamaları kontrol etmek, zararlılar
hakkında çiftçileri eğitmek, onları tehlikelere karşı uyarmak, çiftçi
imkanları ile önlenemeyen salgın hastalık ve zararlılara karşı Devlet
mücadelelerini programlayıp uygulamak, 6968 sayılı Kanun hükümlerinin
uygulanmasını sağlamak ve denetlemek,
l) Zirai mücadele ilaçlarının, alet ve makinalarının ithal, imal,
satış ve kullanılma esaslarını tespit etmek, uygulatmak ve bu ilaçların
insan, hayvan ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını
teminen gerekli denetlemeleri yapmak,
m) Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın ve paraziter
hastalıklar ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ile ilgili
teşhis, tedavi ve koruma tedbir ve şartlarını tespit etmek,
tedavilerini yapmak, gerekli tesisleri kurmak, kurulmalarına izin
vermek, iç ve dış karantina şartlarını belirlemek, duyurmak,
uygulatmak, hayvan hareketlerini takip etmek, hayvan park, pazar,
panayır ve sergilerinde sağlık kontrollarını yürütmek, tahaffuzhaneler
açmak ve gerektiğinde diğer metodlarla sınırlayıcı ve yasaklayıcı
tedbirler almak, denetlemelerde bulunmak,
n) Hayvan barınakları ve tesislerini sağlık yönünden kontrol
etmek, mezbahalarla hayvan kesimi ve işletme tesislerinde veteriner
hizmetlerini denetlemek, serbest veteriner hekimlerin, hayvan
hastanelerinin çalışmalarını kontrol etmek,
o) Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve
kimyasal maddeler ile veteriner ilaçlarını, bunların bileşimine giren
etkili veya yardımcı maddelerini üretmek, üretimine izin vermek, norm
ve özelliklerini, imal, ihzar, ithal, satış, taşıma ve muhafaza
şartlarını tespit etmek, imalatına ve satışına izin vermek, kontrol
etmek, kısmen veya tamamen yasaklamak, bu hizmetleri yerine getirmek
için gerekli araştırmaları yapmak ve laboratuvar, imalat yerleri ve
istasyonları kurmak ve kurulmalarına izin vermek ve faaliyetlerini
kontrol etmek,
p) Veterinerlik konularında araştırmalar yapmak, çiftçilere hayvan
hastalıkları ve tedavileri hakkında yayım hizmetleri götürmek, ....

r) Hayvanların verimlerini ve üretimini artırmak amacı ile ıslah,
tabii, sun'i tohumlama ve embriyo transferi tekniklerini uygulamak ve
geliştirme programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, çiftçilerin
modern hayvancılık işletmeleri kurmalarını özendirmek, bunlara gerekli
desteği sağlamak, finansmanı ile ilgili olduğu projeleri denetlemek,
hayvan yetiştiriciliği ve yönetimi konularında araştırma, eğitim ve
yayım hizmetleri yapmak, hayvan soy kütüğü sistemini organize etmek,
s) Su Ürünleri Kanunu ile verilen görevlerden Bakanlıkla ilgili
olanları yapmak ve yaptırmak,
t) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını
sağlamak, denetlemek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

.................................................. ........

Koruma ve kontrol genel müdürlüğü
Madde 10 - Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri
şunlardır:
a) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılması için
prensip ve esasları belirlemek, bu konuda Bakanlık dışındaki ilgili
kuruluşlarla işbirliği yapmak,
b) Bitki ve hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele amacı ile
program ve projeler hazırlamak, hazırlatmak, 6968 Sayılı Zirai Mücadele
ve Zirai Karantina Kanunu ile verilmiş görevleri düzenlemek, koordine
etmek, hayvan varlığının sağlık açısından korunması için iç ve dış
karantina ilkelerini belirlemek, ilan etmek, denetlemek, zirai mücadele
ilaçları ile hayvan hastalıklarında kullanılan her nevi tedavi edici ve
koruyucu ilaç, aşı, serum gibi biyolojik ve kimyasal maddeler ile
bunların etkili ve yardımcı maddelerinin ithalatı, ihracatı, norm ve
özelliklerini belirleyecek analizleri yapmak, imal, hazırlama, satış,
taşıma ve muhafaza şartlarını tesbit ve ilan etmek, imalat ve satışına
dair esasları belirlemek ve bu hususların taşra kuruluşları tarafından
uygulanmasında onlara yardımcı olmak,
c) Gıda standartları ve kalite kontrol hizmetleri için temel
prensip ve kriterleri belirlemek, duyurmak, uygulamalarını denetlemek,
Türk Gıda Kodeksini hazırlamak, mecburi uygulanan standartların
kontrolünü yapmak ve ilgili mevzuatla verilen tohumluk, fide, fidan ve
benzeri girdilere ilişkin kontrol ve düzenleme esaslarını belirlemek,
duyurmak, bunların uygulamalarını denetlemek,
d) Tarım arazisinde ekili, dikili ve mera gibi tabii bitki
alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve taşınmaz çiftçi
mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel
kanunlara göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla
işbirliği yapmak ve bu çalışmalara yardımcı olmak,
e) Su ürünleri avcılığının esaslarını belirlemek bu konuda Su
Ürünleri Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen görevleri yapmak,
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.