Tütün Üst Kurulu Naklen Uzman Alacak

4733 sayılı kanunda değişiklik yapan düzenleme 14 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile ücret durumu diğer kurumlara göre nispeten daha iyi olan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna kariyer personel alınacaktır.

KANUN MADDESİ METNİ

MADDE 5- 4733 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 5-
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan uzman kadro sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, uzman yardımcılığı sınavına giriş için aranan öğrenim şartını taşımak ve başvuru tarihinde kırk yaşını doldurmamış olmak şartıyla;
a) Mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve meslek içi eğitim sonrasında yapılan yeterlik sınavında başarılı olup, kamu kurum ve kuruluşlarında vergi, hukuk, uluslararası ilişkiler, gümrük, dış ticaret alanlarında çalışmakta olanlar,
b) Yükseköğrenim kurumlarında araştırma görevlisi veya öğretim elemanı olarak çalışmış olanlardan, gıda ve kimya mühendisliği alanında doktora çalışmalarını tamamlayanlar,
c) Sigara üretimi alanında beş kişiden, yaprak tütün alımı ve işlemesi alanında beş kişiden ve pazarlama alanında da beş kişiden fazla olmamak üzere, Genel Müdürlük ve bağlı kuruluşlarında en az on yıldır çalışmakta olanlar,
Kurum tarafından yapılacak mülakatta başarılı olmaları halinde uzman kadrosuna atanabilir.”


KİMLER NAKLEN GEÇEBİLECEK?

1- ÖZEL YARIŞMA SINAVI SONRASINDA YETERLİK SINAVINI GEÇENLER

Bu şu demektir: Kamuda KPSS-A ile müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı, uzman yardımcısı alınmaktadır. Bu şekilde kamuya giren ve 3 yıl sonra yeterlik sınavı ile uzman, denetmen, kontrolör olan adaylar arasından;
- vergi,
- hukuk,
- uluslararası ilişkiler,
- gümrük,
dış ticaret alanlarında çalışmakta olanlar,

başvuru yapabilecektir.

2- AKADEMİK PERSONEL


Yükseköğrenim kurumlarında araştırma görevlisi veya öğretim elemanı olarak çalışmış olanlardan, gıda ve kimya mühendisliği alanında doktora çalışmalarını tamamlayanlar başvuru yapabilecektir.

3- GENEL MÜDÜRLÜKTE ÇALIŞANLAR

Sigara üretimi alanında beş kişiden, yaprak tütün alımı ve işlemesi alanında beş kişiden ve pazarlama alanında da beş kişiden fazla olmamak üzere, Genel Müdürlük ve bağlı kuruluşlarında en az on yıldır çalışmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.

ÖĞRENİM DURUMU VE YAŞ ŞARTI

Yukarıda yer alan her üç grubunda başvuru yapabilmesi için başvuru tarihte kırk yaşını doldurmamış olması ve aşağıdaki bölümlerden mezun olması gerekmektedir.

"En az dört yıllık eğitim veren; tıp, hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler fakülteleri ile makine, endüstri, kimya, gıda, ziraat, tütün teknolojisi mühendisliği veya fen edebiyat fakültelerinin biyoloji veya kimya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak"

BAŞVURU VE SEÇME NASIL OLACAK?

Yukarıda yer verilen şartları taşıyıp da "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu"na geçmek isteyenler bir dilekçe ile bu kuruma başvuracaktır. Kurum başvuranlara sözlü sınav uygulayacaktır.

Uygulamada sadece sözlü sınav uygulanması objektif bir kriter değildir. Bu nedenle subjektif kıstaslara dayanılarak yukarıda yer verilen naklen geçiş süreci tamamlanacaktır.

memurlar.net